Onderzoeksprojecten

In 2018 ondersteunden we een aantal onderzoeksprojecten. Het gaat vooral om projecten die betere behandelingen of nazorg mogelijk maken. Dit zijn de onderzoeksprojecten die we ondersteunden.

DOMESTICO Implementatie Best Practices Nierfalenvoorlichting
UMC Utrecht

Het aantal thuisdialyses is laag en verschilt sterk per dialysecentrum. Dat wil het UMC Utrecht veranderen met betere voorlichting over de mogelijkheden voor thuisdialyse. Zo’n 15 dialysecentra geven daarom voorlichting aan patiënten met (pre)terminale nierinsufficiëntie die niet preëmptief kunnen worden getransplanteerd en behandeld willen worden met een vorm van dialyse.
UMC Utrecht

FoodforCare@home
Stichting FoodforCare (FFC)

Onderzoek bij het Radboudumc heeft al aangetoond dat FFC tijdens de ziekenhuisbehandeling significante resultaten opgeleverd. Met dit project wil FFC aantonen dat het concept ook voor- en na de behandeling in de thuissituatie tot significante resultaten kan leiden.
Stichting FoodforCare (FFC)

Innovatie van fitheidstraining in de revalidatiesetting
Libra Revalidatie en Audiologie

Libra Revalidatie & Audiologie ontwikkelde een innovatieve fitheidstraining met hoge trainingsintensiteit en een combinatie van cardio- en powertraining. In een pilot-onderzoek wordt de training wetenschappelijk geëvalueerd. Zo kan het trainingsprogramma waar nodig bijgesteld worden en definitief vorm krijgen in een behandelmodule
Libra Revalidatie en Audiologie

Parkinson Partner in Balans: Een EHealth interventie voor mantelzorgers
School for Mental Health and Neuroscience

Een online zelfmanagementinterventie implementeren voor mantelzorgers van mensen met Parkinson. De interventie bestaat al voor de doelgroep lichte dementie. Het doel van dit project is om de inhoud van enkele modules aan te passen aan de behoeften en problemen die bij de ziekte van Parkinson worden ervaren.
Via het project ‘kameradoptie’ wordt mogelijk gemaakt dat er een jaar lang een gastenkamer beschikbaar is voor gasten . Het Familiehuis Daniel den Hoed beschikt over 13 gastenkamers.
School for Mental Health and Neuroscience

Care for cancer
Avans Hogeschool, Expertisecentrum Sustainable Business

Hoe kunnen we de samenwerking tussen informele en professionele organisaties die ondersteuning bieden aan kankerpatiënten en hun naasten verbeteren? Dat onderzoeken we met dit project. Zodat deze patiënten en hun naasten een hogere kwaliteit van zorg en leven ervaren.
Avans Hogeschool, Expertisecentrum Sustainable Business

“Inzet van slimme technologie met human touch bij hartfalen”
Radboudumc/Strategie

Gezien de enorme toename van het aantal patiënten met hartfalen, is het van belang om nieuwe manieren te vinden die een gezonde leefstijl stimuleren én die patiënten helpen dit ook daadwerkelijk vol te houden. CZ en het Radboudumc slaan de handen in één en willen de juiste zorg bij chronisch hartfalen op de meest optimale manier.
Radboudumc/Strategie

Wat er toe doet (in mijn leven); effectmeting en inbedding in de zorgpraktijk
Harteraad

De online tool ‘Wat er toe doet’ helpt mensen met een hart- en vaatziekte en hun zorgverleners op verschillende manieren bij het meebeslissen over de eigen gezondheid en behandelingen. Harteraad wil de tool dusdanig doorontwikkelen en van ondersteuning voorzien, dat deze voor een brede groep hart- en vaatpatiënten en verwante patiëntgroepen toegankelijk en effectief is.
Harteraad

PILOT-de mens achter de oudere met kanker
Radboudumc/afdeling Geriatrie

Dit project ontwerpt en test een praktisch goed haalbare inbedding van een PROM (TOPICS-SF) in een zorgpad voor ouderen met kanker. Doel is om zicht te krijgen op de patiënt achter de ziekte en hiermee het individuele zorgaanbod voor, tijdens en na oncologische interventie te verbeteren én de gezamenlijke besluitvorming zo te bevorderen.
Radboudumc/afdeling Geriatrie

Persoonlijke en precieze Intensive Care (IC) zorg door datagedreven beslissingsondersteuning
Pacmed B.V.

Dit project ontwikkelt beslissingsondersteunende software ter ondersteuning van het besluit tot detubatie en ontslag op de IC. Het resultaat is dat deze software geïmplementeerd kan worden in het ETZ en in andere ziekenhuizen in Nederland en zo leidt tot kwaliteitsverbetering op de IC en een afname van de Intensive Care kosten.
Pacmed B.V.

Ontwikkeling van datagedreven algoritme ter ondersteuning van de behandelkeuze bij depressie
Pacmed B.V.

Een effectievere behandeling van depressie door het personaliseren van de (in eerste instantie medicamenteuze) behandelkeuze. Dat wil Pacmed realiseren door het voorspellen van de uitkomst van het (niet) behandelen met een (bepaald type) antidepressivum op basis van patiëntkenmerken.
Pacmed B.V.

Pilocarpine studie
MUMC/Expertise Centrum Palliatieve Zorg

Deze studie beoogt de "proof-of-concept" te leveren dat pilocarpine druppels lokaal effectief zijn in het verlichten van xerostomia klachten bij ouderen (> 70 jaar) met minimale bijwerkingen. Ook geeft deze studie inzicht in de benodigde sterkte.
MUMC/Expertise Centrum Palliatieve Zorg

Opstart zorgpilot ReceptIVFity
ARTPred

Doel is een eerste inzicht te krijgen in het proces en effect rondom de inzet van de ReceptIVFity test i.h.k.v. personalized medicine: het evalueren van de reacties van patiënten op de counseling/shared decision making en de effecten hiervan op de doelmatigere inzet van IVF. Deze resultaten zullen als uitgangspunt dienen voor een vervolgpilot waar de focus zal liggen op inbedding van de test in de reguliere zorg.
ARTPred

Integrale aanpak op maat van chronische Q-koorts en QVS
Erasmus MC

In het 2e deelproject wordt aan de hand van kwalitatief onderzoek een aantal scenario’s ontwikkeld voor optimale zorg in de breedste zin van het woord, certificering en kwalificering. Deze kunnen door de zorgprofessionals in samenspraak met patiënten met chronische Q-koorts, QVS, of doorgemaakte Q-koorts toegepast worden.
Erasmus MC

Personalized Medicine en Decision Support Cervicale Intra-epitheliale Neoplasie
Alii

Catharina ziekenhuis, IKNL, CZ en Alii willen de richtlijn “Cervicale Intra-epitheliale Neoplasie” (CIN) op een geavanceerde manier implementeren in het Catharina ziekenhuis.
Alii

Contact met het CZ Fonds

Hebt u een vraag voor het CZ Fonds? Bijvoorbeeld over een ingediend project? Neem gerust contact met ons op. U krijgt binnen 5 werkdagen reactie van ons.