Zorgprojecten

Een aantal zorgprojecten mochten in 2017 rekenen op steun van het CZ Fonds. Van het voorkomen van zelfmoord in Zeeland tot educatiemateriaal voor kinderen met diabetes type 1.

Mind2Care voor laaggeletterden in Rijk van Nijmegen en Zuidwest-Nederland
Stg. Mind2Care

Mind2Care is een uniek online instrument dat zwangere vrouwen onderzoekt op psychiatrische problematiek, psychosociale problematiek, middelenmisbruik en laaggeletterdheid. Omdat de doelgroep voor 11% bestaat uit laaggeletterden, wil Mind2Care dit instrument geschikt maken voor laaggeletterden door middel van spraaksoftware en een animatiefilm die instructie voor gebruik geeft.
Stg. Mind2Care

Telemonitoring bij hartfalen-vervolg
Stg. De Ondernemende Huisarts

Telemonitoring bij chronisch hartfalen is al met succes en met een positieve financiële business case gerealiseerd in de tweede lijn. In dit project wordt nagegaan of het haalbaar is om vergelijkbare of betere resultaten te halen in de eerste lijn, zodat patiënten dichter bij huis minimaal even goede zorg kunnen krijgen tegen maximaal dezelfde of lagere kosten. Doel van deze fase is om in totaal 20 patiënten aan te sluiten op telemonitoring uit de huidige praktijken.
Stg. De Ondernemende Huisarts

Geïntegreerde persoonsgerichte chronische zorg
Zorggroep RCH Midden Brabant

De zorggroep wil deelnemen aan de pilot ‘geïntegreerde zorg’ om binnen huisartsenpraktijken persoonsgerichte zorg te stimuleren. Ook wil ze meer inzicht krijgen in de huidige zorg voor mensen met meerdere chronische aandoeningen en hoe dat eventueel beter kan. Hiervoor wordt samengewerkt met Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Zeeland Zonder Zelfmoord
GGD Zeeland

Zeeland kent een hoger aantal suïcides dan gemiddeld in Nederland. De landelijke organisatie 113zelfmoordpreventie is een actienetwerk begonnen waar o.a. Zeeland als proeftuin deelneemt. Het doel is een daling van het aantal suïcides en suïcidepogingen door een gecoördineerde, gezamenlijke aanpak. Hierbij richten we ons op 4 pijlers: huisartsen, gatekeepers, het algemene publiek en risicogroepen.

Kwaliteit van leven in de keuze voor een zorgaanbieder
Stg. Dichterbij

Binnen de langdurige zorg maken mensen met een verstandelijke beperking meestal levenslang gebruik van zorg en ondersteuning. Het is dus relevant om voor deze groep na te gaan wat zij (en hun verwanten) van belang vinden in de keuze voor een zorgaanbieder. En in hoeverre deze keuze is gerelateerd aan één of meerdere domeinen van kwaliteit van leven. Zo krijgt Stg. Dichterbij inzicht in de mate waarin vraag en aanbod momenteel op elkaar zijn afgestemd en waar kansen liggen om dit beter te doen.

Quickscan GGZ Werken met familie verrijkt en herijkt
Vereniging Ypsilon

Met de Quickscan wil Ypsilon dat zorgaanbieders inde GGZ komen tot een familiebeleid. In dit project wil Ypsilon hun Quickscan meer bekendheid geven, inhoudelijk verrijken en technisch verbeteren. Daarnaast ontwikkelen ze een spiegelinstrument voor familie en naasten.

App: Moet ik naar de dokter
MINDD BV

40% van de bellers naar de huisartsenpost twijfelt of ze met hun klacht naar de huisarts moeten. De app "Moet ik naar de dokter?" helpt mensen door triagevragen met het beantwoorden van de vraag: moet ik nu met mijn klacht naar de dokter? Op basis van de gegeven antwoorden geeft de app advies over de vervolgactie die past bij de urgentie van de hulpvraag.
MINDD BV

Educatieproject voor kinderen met Type 1 Diabetes
Stg. JDRF Nederland

Met dit project wil JDRF kinderen met type 1 diabetes en hun ouders beter begeleiden in de fasen na de diagnose. Dit door het creëren, ontwikkelen, produceren en verspreiden van educatiematerialen. Zo krijgen de kinderen eerder meer zelfvertrouwen en kunnen ze hun diabetes sneller beter managen. En krijgt de directe omgeving meer kennis en begrip voor het leven met Type 1 Diabetes.
Stg. JDRF Nederland

Werken aan kwaliteit, ontwikkelen en implementeren netwerkstandaarden, proms en prems
EMBRAZE Kankernetwerk

EMBRAZE Kankernetwerk wil de kwaliteit van (para)medische en verpleegkundige (na)zorg voor alle kankerpatiënten verbeteren in Zeeland en West- en Midden Brabant. In dit jaar (2017) draait het primair om de ontwikkeling van de netwerkstandaarden en de implementatie hiervan in alle EMBRAZE-centra en de pilot met PROMS en PREMS bij patiënten met colorectaal tumoren.
EMBRAZE Kankernetwerk

Samen sterk met Familie- en Naastbetrokkenen
Familieraad GGz Breburg

In GGZ-instellingen blijkt het in de praktijk moeilijk om consequent de familie en naasten te betrekken bij de behandeling. Professionals vinden ‘inmenging’ bij de behandeling vaak lastig. Familieraden moeten de belangen van naasten behartigen, zodat hun betrokkenheid en aandeel bij de behandeling vanzelfsprekend wordt. Met dit project wil GGz Breburg triadisch werken in nauwe relatie met de ART-methodiek in alle geledingen van de GGZ-instelling - en daarbuiten - steeds weer onder de aandacht te brengen.
Familieraad GGz Breburg

Logeervoorziening GGZ Zeeuws-Vlaanderen
Stg. Wonen en Psychiatrie

Dit project moet een logeerhuisvoorziening in Zeeuws-Vlaanderen creëren voor mensen met psychiatrische problematiek. Hierbij wordt gestreefd naar verbetering van kwaliteit van zorg voor patiënt, familie, mantelzorgers en betrokken hulpverleners. Ook moet er draagvlak komen binnen de 3 Zeeuws-Vlaamse gemeentes voor de continuering van de logeerhuisvoorziening na de beoogde projectfase van 1 jaar. In deze beoogde algemene logeeropvang gaat het niet alleen om respijtzorg, maar ook om vraag naar intensievere zorg buiten de thuissituatie, zonder dat er een indicatie is voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Een derde doelstelling is dit project een ‘pilotproject’ te laten zijn voor andere regio’s in Zeeland.

Hoe sterk is mijn netwerk Laarbeek
Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland

65-plussers zonder zorg- of ondersteuningsvraag uitrusten met een toekomstbestendig netwerk. Zodat het netwerk kan ondersteunen zodra er wel een hulpvraag ontstaat. Dat wil dit project realiseren in Laarbeek.
Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland

Academie Positieve Gezondheid
Institute for positive health

Scholing, bijscholing en onderwijs zijn belangrijke pijlers voor het werken met Positieve Gezondheid. Het plan is erop gericht om de komende periode de scholingsorganisatie en –middelen te ontwikkelen. Voor de uitvoering zullen ook contacten worden gelegd met opleidingsinstituten, hogescholen en universiteiten. De IPH Academie is daarmee geen doel op zich maar een manier om de kennis sneller en goedkoper te verspreiden.
Met een IPH Academie platform zullen deelnemers aan de scholingen, maar ook andere belangstellenden, informatiemateriaal, ervaringen uit het veld en verwijzingen naar wetenschappelijk onderzoek beschikbaar krijgen. Daarmee draagt dit bij aan de verdere verspreiding van het gedachtengoed van Positieve Gezondheid.
Institute for positive health

Contact met het CZ Fonds

Hebt u een vraag voor het CZ Fonds? Bijvoorbeeld over een ingediend project? Neem gerust contact met ons op. U krijgt binnen 5 werkdagen reactie van ons.