Duurzame ontwikkelingsdoelen

Vanuit de Verenigde Naties zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (ook wel bekend als ‘Sustainable Development Goals’) opgesteld. Hierdoor moet de wereld in 2030 een betere plek zijn. Overheid, gemeenten en velen anderen organisaties helpen mee om deze doelen te bereiken. Zo ook CZ.

Ons duurzaamheidsbeleid is geïnspireerd op al deze doelen en voor 4 doelen zetten we nog een stapje extra. Op deze doelen kunnen wij het meeste invloed hebben en ze zijn sterk verbonden aan de maatschappelijke opdracht die wij als zorgverzekeraar hebben. Hieronder volgen de doelen en de manier waarop wij daar invulling aan geven.

Ons duurzaamheidsbeleid is geïnspireerd op al deze doelen en voor 4 doelen zetten we nog een stapje extra. Op deze doelen kunnen wij het meeste invloed hebben en ze zijn sterk verbonden aan de maatschappelijke opdracht die wij als zorgverzekeraar hebben. Hieronder volgen de doelen en de manier waarop wij daar invulling aan geven.

Ontwikkelingsdoel: Goede gezondheid en welzijn

Dit doel hangt nauw samen met onze belangrijkste taak om zorg in Nederland toegankelijk, goed en betaalbaar te houden. Via verschillende zorgverzekeringen hebben onze verzekerden toegang tot kwalitatief goede en doelmatige zorg, de juiste service en begeleiding. Bij het contracteren van zorg, sturen we op een toekomstbestendige inrichting van de zorg, die aansluit bij de behoeften van patiënten.

Ontwikkelingsdoel: Waardig werk en economische groei

Dit ontwikkelingsdoel hangt direct samen met onze kerntaak.

  • We hebben een duidelijke visie op de inrichting van het zorglandschap van de toekomst. Zo maken ons hard voor innovatie in de zorg en zorgkostenbeheersing, want zorg is één van de grootste uitgavenposten van de overheid. Zo willen we economische groei bevorderen.
  • We zijn een grote werkgever en we streven ernaar een afspiegeling te zijn van de maatschappij. We geloven sterk in de kracht en meerwaarde van inclusieve en diverse teams. We bieden onze medewerkers een omgeving waarin duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en leren en ontwikkelen belangrijk zijn. We investeren in de in- en externe arbeidsmobiliteit van medewerkers zodat zij van waarde zijn en blijven op de arbeidsmarkt.
  • Als leverancier van collectieve zorgkostenverzekeringen werken wij met tal van andere werkgevers nauw samen aan de duurzame inzetbaarheid van Nederlandse werknemers.

Ontwikkelingsdoel: Einde aan armoede

CZ zet zich in om mensen met multiproblematiek verder te helpen. Mensen die kampen met een veelvoud aan problemen, komen vaak met klachten in de zorg terecht. Maar op deze manier, wordt de onderliggende oorzaak (bijvoorbeeld schulden) niet opgelost. Door aan de voorkant breder te kijken dan zorg alleen, kunnen deze mensen wel geholpen worden. Door samenwerking over de stelsels van zorg en welzijn heen kunnen deze mensen geholpen worden. Wij nemen het voortouw en werken samen met partners buiten het zorgdomein aan concrete verbeteringen.

Ontwikkelingsdoel: Klimaatactie

‘Klimaatactie’ verwoordt ons commitment om bij te dragen aan een gezonde leefomgeving. Een belangrijk thema want onderzoek en praktijk tonen aan dat klimaatverandering significante gezondheidsproblemen veroorzaakt. In onze bedrijfsvoering en (financieel) ketenbeheer zetten we in op beheersing van negatieve gevolgen en de ondersteuning van de transitie naar een duurzamere samenleving.

Samenwerken aan duurzame ontwikkeling

CZ zet zich in voor duurzame, maatschappelijke ontwikkelingen. Van de inkoop van zorg en de wijze waarop wij ons werkgeverschap invullen, tot ons vermogensbeheer en de manier waarop wij onze interne processen hebben ingeregeld.

Zo doen we dat
Schoonmakers in de natuur