Betere zorg door te luisteren naar patiënten

Hoe ervaart de patiënt de zorg die we inkopen? Is het wel echt de zorg die hij wil en nodig heeft? Dát zoeken we uit door patiëntenorganisaties actief te betrekken bij de inkoop van zorg. Zo maken we samen de zorg nog beter.

De stem van de patiënt is onmisbaar

We willen dat de zorg van goede kwaliteit is. En dat die zorg toegankelijk en betaalbaar is. Dat kunnen we niet alleen. Patiënten helpen ons om betere zorg in te kopen. Zij kijken met een ander perspectief naar zorg dan zorgverzekeraars en zorgverleners. Hun ervaringen over de behandeling, de ziekte en het herstel geeft ons inzichten om de kwaliteit en patiëntgerichtheid van zorg te verhogen.

Zo betrekken we patiënten bij onze zorginkoop

We betrekken patiënten op verschillende manieren:

  • Patiëntenorganisaties vertegenwoordigen de stem van de patiënt. Afhankelijk van hun rol en doelgroep, betrekken we deze partijen bij ons zorginkoopbeleid.
  • De ledenraad vertegenwoordigt de verzekerden van CZ (de leden) en denkt vanuit hun perspectief actief mee over het beleid van onze organisatie.
  • We betrekken patiënten en verzekerden door hun ervaringen te meten aan de hand van kwaliteitsindicatoren, tevredenheidsonderzoeken, panelgesprekken en één-op-één interviews.

Dit levert patiëntparticipatie op

Expertzorg bij prostaatkanker

De ProstaatkankerStichting heeft samen met ons beleid gemaakt voor betere zorg bij prostaatkanker. ProstaatKankerpatiënten gaan voor een deel van de behandeling alleen naar ziekenhuizen die voldoende ervaring hebben met prostaatkankeroperaties. Via Stichting Egidius-Zorgconcepten en 2 pilots werken we samen aan deze ambitie. Daarnaast houden we een pilot met het Radboud over het anders inrichten van het diagnostisch proces en een concentratie van gespecialiseerde diagnostiek bij prostaatkanker.

Afstemming voorkeursbeleid medicijnen

Om de zorgkosten te beheersen, hanteren we soms een voorkeursbeleid voor bepaalde medicijnen. We stemmen dit goed af met patiëntenorganisaties, zodat patiënten kunnen vertrouwen op een goede overstap. Bijvoorbeeld: voordat we de insuline Abasaglar aanwezen als voorkeursmiddel, hebben we dit eerst goed besproken met Diabetes Vereniging Nederland. En voor methotrexaatinjecties besloten we juist om deze niet aan te wijzen als voorkeursmiddel. Mede op verzoek van ReumaNederland.

Afstemming met patiënten over de Inkoop van zorg

Samen met de cliënt- en familieorganisaties Zorgbelang, LSR, MIND en Ypsilon organiseerde CZ groep in 2018 diverse bijeenkomsten om input te verzamelen voor het inkoopbeleid 2020. De uitkomsten hiervan hebben we vertaald naar 3 thema’s die zijn opgenomen in het zorginkoopbeleid 2020: continuïteit van de behandeling, welkom in de wijk en daginvulling.

Contact over patiëntparticipatie

Naar boven