MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is verankerd in de bedrijfsvoering van CZ. Bij ons dagelijkse werk houden wij rekening met mens, milieu en klimaat.

Wij zoeken bij de uitvoering van onze kerntaak steeds opnieuw een zorgvuldige balans tussen verschillende belangen. Wij betrekken onze stakeholders bij ons beleid en we leggen op een transparante manier verantwoording af. Wij streven ernaar eventuele negatieve gevolgen van onze bedrijfsvoering zo beperkt mogelijk te houden, in afweging tot onze primaire maatschappelijke taak.

Lees meer over het beleid van CZ in het Jaarverslag

Focus op maatschappelijke opdracht

CZ groep is een onderlinge waarborgmaatschappij zonder winstoogmerk. Eventuele positieve financiële resultaten worden ingezet om de noodzakelijke reserves op peil te houden en om de premie zo stabiel mogelijk te houden. Onze focus ligt op onze maatschappelijke opdracht om zorg goed, betaalbaar en toegankelijk te houden.

Goed ondernemingsbestuur

CZ wil een 100 procent betrouwbare en integere organisatie zijn. Wij houden ons aan geldende wet- en regelgeving en zelfopgelegde normen, zoals gedragscodes. Wij zijn open en duidelijk over wat we doen en hoe we dat doen. Onze gedragscodes geven richting aan hoe wij omgaan met ethische dilemma’s bij het realiseren van onze strategie.

Lees meer over organisatie en bestuur

Duurzaam vermogensbeheer

We hebben duidelijke regels voor beleggen en we houden bij onze beleggingen rekening met maatschappelijke, ecologische én sociale belangen. In ons beleggingsbeleid passen we zogenaamde ‘Environmental, Social & Governance’ (ESG)-richtlijnen toe. Wij hebben niet alleen aandacht voor de huidige prestaties van een organisatie maar kijken ook naar de lange termijn waardecreatie.

Lees meer over ons beleggingsbeleid

Aandacht voor milieu

De zorg voor het milieu en veiligheid heeft CZ in de dagelijkse werkzaamheden verankerd. De werkprocessen zijn dusdanig ingericht dat ze zo min mogelijk het milieu belasten, optimale veiligheid garanderen en zo min mogelijk hinder voor de medewerkers en de omgeving veroorzaken. Onze focus ligt op energie en mobiliteit.

Betekenisvolle werkgever

CZ is werkgever van z'n 2.500 medewerkers. Wij bieden een omgeving waarin duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en leren & ontwikkelen een belangrijke plaats innemen. Tevens investeren wij in de in- en externe arbeidsmobiliteit van collega’s. Zodat zij van waarde zijn en blijven op de arbeidsmarkt.

Lees meer over werken bij CZ