Aanbieder van GGZ-zorg Vincent van Gogh gaat zorg in de regio Limburg anders organiseren

CZ juicht nieuwe werkwijze toe

1 februari 2017

Vincent van Gogh, de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor jongeren en volwassenen in Noord- en Midden Limburg en delen van Brabant, gaat de geestelijke gezondheidszorg in die regio’s anders organiseren. Er wordt nauw samengewerkt met ketenpartners, waaronder zorgverzekeraar CZ.

Vertrekpunt is een andere kijk op de patiënt. De omgeving wordt meer betrokken bij interventies en er wordt meer ambulante zorg (waarbij dus geen opname nodig is) aangeboden. Tegelijk wordt de klinische capaciteit (dus minder bedden) fors afgebouwd.

Mensgerichte zorg

Vincent van Gogh is een leertuin gestart met de titel ‘Samenspel’. In de leertuin wordt gewerkt aan nieuwe vormen van ggz die bijdragen aan het ombouwen van de ggz en die de kosten per cliënt verlagen. Meer mensgerichte zorg, die tot stand komt samen met de omgeving van de cliënt, is daarbij het uitgangspunt. Dat leidt vaker tot herstel en daarmee worden ook de kosten in de hand gehouden. Dus betere zorg, gedragen en ontwikkeld door artsen en andere zorgverleners. Patiëntgerichte zorg van hoge kwaliteit houdt de zorg betaalbaar, nu en in de toekomst.

Zelfstandig

Vincent van Gogh en de samenwerkende partijen willen cliënten steunen in het voeren van regie over formele en informele hulp. Andere ambities zijn meer intensieve zorg op maat daar waar nodig, flexibel werken in een netwerk rondom de cliënt, vaker inzetten op niet-medische interventies en het opsporen en voorkomen van vermijdbare verwijzingen naar basis- en specialistische ggz. Belangrijk onderdeel van de nieuwe aanpak is meer 'voorzorg', meer vroegdiagnostiek en meer preventie. Zo kunnen medewerkers van Vincent van Gogh bijvoorbeeld scholen bezoeken om leerlingen met psychiatrische problemen tijdig te herkennen. Op die manier kan veel psychisch leed op latere leeftijd worden voorkomen. Ook wordt gekeken naar aanvulling van de een-op-eenbehandeling met digitale oplossingen en samenwerking in de wijk, zodat psychisch kwetsbare personen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en wonen.

De komende periode wordt de impact van deze innovaties onderzocht. Bij succes zal deze manier van werken ook in andere regio’s worden ingezet.

Over Vincent van Gogh

Vincent van Gogh is met 10.000 cliënten de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg voor jongeren en volwassenen in Noord- en Midden Limburg en delen van Brabant. Vincent van Gogh behandelt en begeleidt mensen met psychische, psychiatrische en verslavingsproblemen.

De ggz staat onder druk: de groeiende zorguitgaven en de discussie over de zorgkwaliteit vragen om een antwoord. Met de leertuin probeert Vincent van Gogh met partners uit het veld daar een bijdrage aan te leveren. De filosofie achter de leertuin: kwaliteitsverbetering is de beste weg naar beheersbare kosten.

Naar boven