CbusineZ investeert in datasciencesysteem om aanrijtijden ambulances te verbeteren

CbusineZ, de innovatie- en investeringsmaatschappij van CZ, gaat participeren in een onderneming die een systeem heeft ontwikkeld dat met behulp van datascience helpt aanrijtijden van ambulances sterk te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat in een aantal regio’s de responsetijden van de ambulances fors stijgen en dat is een zorgelijke ontwikkeling.

23 oktober 2020

Onder meer personeelsschaarste en onvoldoende inzicht in spreiding en beschikbaarheid van capaciteit spelen daarbij een rol. Met het systeem kan op basis van historische data een betere vraagvoorspelling worden gedaan en het systeem geeft ook beter inzicht in inzetbaarheid van de auto’s. Daarmee kan de capaciteit die voorhanden is veel effectiever worden benut. Overlevingskansen nemen daarmee toe en een snellere respons leidt ook tot kortere genezing- en hersteltrajecten. CbusineZ wil toewerken naar een landelijk dekkende inzet van het systeem.

Rogier van der Hooft, raad van Bestuur van CbusineZ: ‘Als oplossing voor de te lange aanrijtijden wordt nogal eens als eerste gedacht aan het kopen van meer ambulances. Los van de investering van de ambulance is ook het benodigde gespecialiseerde personeel nauwelijks te krijgen. Wij denken dat het daarom extra urgent is dat je eerst kijkt of je de huidige capaciteit niet beter kan benutten en we weten dat dit systeem daarbij kan helpen. Daar willen wij graag aan bijdragen.’

Hoe werkt het globaal?

Het systeem is ontwikkeld door Stokhos dat is ontstaan vanuit een onderzoeksproject van de Technische Universiteit Delft en het Centrum voor Wiskunde en Informatica. Dit project had als doelstelling algoritmes te ontwikkelen voor dynamisch ambulance management waarbij de performance van het ambulance systeem zou worden verbeterd. Het systeem is inmiddels al door vier Regionale Ambulance Voorzieningen aangeschaft. Vincent van den Brekel, directeur van Stokhos, geeft aan dat de resultaten in die veiligheidsregio’s zeer positief zijn. Hij licht verder toe dat er heel veel tijd is besteed aan het juist 'tunen' van het algoritme. In het dagelijks managen van het responssysteem zijn er steeds regionale elementen die je in het algoritme moet opnemen. In een regio wil je niet dat resultaten per gemeente sterk uiteenlopen of moet je bij het verplaatsen van auto's rekening houden met bruggen die open kunnen staan en wil je ook niet teveel verplaatsingen tegelijkertijd, etc.

Op basis van historische data een goede voorspelling kunnen doen van de vraag per deelgebied is slechts 'stap 1'. De paraatheid van de ambulance voorziening is weer sterk afhankelijk van de vraag intensiteit op bepaalde momenten en ook de locatie van de auto. Het 15 minuten bereik van een auto in een stadscentrum is bijvoorbeeld minder dan van diezelfde auto die buiten het centrum staat. 'Eigenlijk is het systeem vergelijkbaar met een schaakcomputer. Steeds weer rekenen we uit wat de optimale zet (locatie) is, anticiperend op de zet van de tegenstander (het aanstaande -nog onbekende- incident) en de status van onze eigen stukken. Een schaakgrootmeester kan dat nooit zo snel berekenen en de centralist heeft hiermee dus een veel betere tool om zijn beschikbare middelen optimaal in te zetten’, aldus Van den Brekel.

Het systeem helpt de centralist

De centralist op de meldkamer heeft drie taken:

  • Inschatten urgentie en het sturen van de juiste auto,
  • ondersteunen van de persoon die de melding doet en
  • allocatie van ambulances over een regio zodat toekomstige incidenten zo snel mogelijk aangereden kunnen worden.

Een veiligheidsregio kent verschillende standplaatsen en de centralist geeft aan de chauffeur aan waar hij moet gaan staan.

Praktijk leert dat niet iedere centralist hier evenveel gevoel en ervaring mee heeft, maar ook juist in tijden van schaarste van middelen of een meer complexe regio heeft dit systeem heel veel toegevoegde waarde. De centralist kan zijn werk beter doen en het welzijn van de patiënt verbetert als gevolg van de snellere respons van de nooddienst. Gijs Roest, directeur van de regio Flevoland, Gooi & Vecht: "Onze prestaties zijn toonaangevend en Stokhos heeft hieraan bijgedragen. We zijn al een aantal jaren met Stokhos aan de slag en de toegevoegde waarde wordt nu breed in de organisatie gedeeld".