De ambitie van de Zeeuwse Zorg Coalitie krijgt vorm

Op vrijdagmiddag 14 januari is door alle deelnemers van de Zeeuwse Zorg Coalitie het ‘Pact Zeeuwse Zorg Coalitie’ ondertekend. De ambitie om de zorg in Zeeland toegankelijk te houden krijgt daarmee steeds duidelijker vorm. Veel zorgorganisaties in Zeeland, maar ook gemeenten, de provincie en zorgverzekeraar CZ doen mee. De laatste handtekening werd gezet tijdens een online talkshow waar verschillende deelnemers, waaronder CZ bestuursvoorzitter Joep de Groot, met elkaar in gesprek gingen over de noodzaak en oplossingen.

20 januari 2022

“We doen dit voor alle Zeeuwen, zij moeten erop kunnen rekenen dat ook over tien jaar de zorg en ondersteuning nog steeds goed en voor iedereen toegankelijk is.” Edwin Leutscher, manager Regioregie bij CZ, realiseert zich goed dat er veel op het spel staat. Maar de oplossing is volgens hem een belangrijke stap dichterbij gekomen. “De enige manier is regionale samenwerking, en dat is niet vrijblijvend. Niemand kan dit alleen redden, ook een zorgverzekeraar niet. Met de ondertekening van het Pact Zeeuwse Zorg Coalitie verstevig je de samenwerking en maken we een concreet actieplan. En het toont het vertrouwen in elkaar, dat iedere organisatie de stappen zet die nodig zijn om de Zeeuwse zorg goed en toegankelijk te houden."

Zorgkloof

Tijdens de talkshow spraken we over de wijze waarop de dreigende zorgkloof kunnen dichten. Door de toenemende zorgvraag zijn er in 2030 circa 6.500 zorgmedewerkers (+21%) meer nodig dan nu beschikbaar. Daarnaast zal het huidige personeelsaanbod in de zorg richting 2030 met 900 zorgmedewerkers (3%) afnemen door verhoogde uitstroom en verlaagde instroom, mede als gevolg van vergrijzing en ontgroening.

Zo ontstaat -als we blijven doen wat we deden- in 2030 een zorgkloof van zo’n 7.400 (24%) zorgmedewerkers. Bovendien krimpt in diezelfde periode het mantelzorgpotentieel met 33%.

In het pact staat de ambitie van de Zeeuwse Zorg Coalitie en wat er gedaan wordt om die te bereiken. Een samenhangende aanpak gericht op de volgende hoofdpunten:

Investeren in de Zeeuwse gezondheid en inwonerparticipatie

De Zeeuwse Zorgcoalitie zet in op een verbetering van de gezondheid van de hele Zeeuwse bevolking. Daarbij ligt het accent vooral op wat mensen zelf kunnen en preventie (en minder op het behandelen van ziekte), hun vermogen tot regie, veerkracht en wat het leven betekenisvol maakt. Deelnemers zetten zich in voor deze maatschappelijke transitie, het werken vanuit een gedeelde visie op Positieve Gezondheid en het vormgeven van actieve inwonerparticipatie.

Verbeteren zorginfrastructuur voor kwaliteit en betaalbaarheid

De Zeeuwse Zorg Coalitie werkt aan toegankelijke zorg, zodat iedereen die dat nodig heeft de best passende zorg krijgt: op tijd, op de juiste plaats en door de juiste mensen. De zorg moet van hoge kwaliteit blijven en betaalbaar zijn. Ook wanneer er door vergrijzing meer zorg nodig is. De betrokken partijen proberen samen waar mogelijk zorg te voorkomen, of de zorg- en ondersteuningsvraag om te buigen. Daarvoor werken we bijvoorbeeld aan verbeterde triage (juiste zorg meteen op de juiste plek) en de inzet van advanced care planning.

Zeeland gaat meedoen in de voorhoede als het gaat om een aantrekkelijk en innovatief werkklimaat. Het werkplezier van zorgprofessionals heeft daarmee een belangrijke plek in de afspraken. De betrokken organisaties gaan of zijn daarvoor onder meer aan de slag met het efficiënter organiseren van de zorg in integrale ketens (samenwerking tussen zorg en sociaal domein bijvoorbeeld in gezondheidscentra). En door de inzet van technologie en innovatie zal zorgpersoneel ontlast worden.

Tijd voor actie

De regio heeft de afgelopen jaren niet stil gestaan. We realiseren ons allemaal dat het maatschappelijk vraagstuk zo groot is, dat het alleen in gezamenlijkheid aangepakt kan worden. In de 1e fase starten we met de geprioriteerde thema’s die we samen hebben vastgesteld op basis van het regiobeeld waaronder integrale ouderenzorg, acute zorg, personeelscapaciteit en digitalisering. Door het bundelen van de krachten en het vastleggen van concrete afspraken zal de aanpak de komende periode worden versneld. Daarbij krijgen inwoners en professionals steeds meer een centrale rol. Want niemand kan de uitdaging alleen oplossen, dat kan alleen als iedereen in Zeeland daaraan meewerkt.