Gemeenten Hart van Brabant en CZ werken samen aan positieve gezondheid

Zorgverzekeraar CZ en de negen gemeenten uit Hart van Brabant werken sinds ruim één jaar samen om positieve gezondheid te bevorderen en zo gezondheidsproblemen van de inwoners binnen de regio te voorkomen. Met tien doorbraakprojecten hebben zij hier het afgelopen jaar aan gewerkt. Denk hierbij aan wijkpreventienetwerken, integrale FACT teams en community care voor ouderen. Door als gemeenten en zorgverzekeraar verder te kijken dan de eigen verantwoordelijkheid, bieden zij inwoners van de regio Hart van Brabant de zorg en ondersteuning die beter past bij hun behoeften.

13 april 2022

Positieve gezondheid legt niet alleen de nadruk op de lichamelijke gezondheid, maar vooral op een combinatie van factoren die maken dat mensen zich wel of niet gezond voelen. Daarmee verschuift de aanpak en komt de nadruk veel meer te liggen op de kracht van de mensen zelf en wat zij nodig hebben voor een betekenisvol en gelukkiger leven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hulp voor mensen met schulden, of het tegengaan van eenzaamheid. Dat vraagt om nauwe samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraar. Daarom hebben zij aan de hand van tien zogenoemde doorbraakprojecten concrete gezamenlijke doelen en resultaten vastgesteld en zijn afspraken gemaakt over de werkwijze en bekostiging.

Mensen wandelen aan het water

Kansrijke start

Een gezamenlijke aanpak is juist nu nodig. De komende periode komen er grote uitdagingen op ons af. Door de vergrijzing stijgt de zorgvraag en daarmee ook de zorgkosten. Maar belangrijker is dat, als we niets doen, er hierdoor een nog groter tekort aan professionals ontstaat. Voldoende financiering is belangrijk, maar de echte oplossingen zitten in het slimmer organiseren van de zorg en ondersteuning. Dat vraagt om een samenwerking tussen de gemeenten en zorgverzekeraar.

Want de verbinding tussen het dagelijks leven en de zorg is volgens Joep de Groot, bestuurder van zorgverzekeraar CZ, cruciaal. "Dankzij de goede samenwerking met de gemeenten in Hart van Brabant kunnen we werken aan oplossingen die passen bij wat echt belangrijk is, en dat is voor iedereen anders. Een medische oplossing ligt soms voor de hand, maar past niet altijd bij wat de patiënt belangrijk vindt. Zo kun je een depressie behandelen, maar als die wordt veroorzaakt door eenzaamheid kun je beter kijken naar andere oplossingen. Het gaat om de best passende oplossing voor de inwoners, dat staat centraal. Samen met de gemeenten kunnen we dat verschil maken, en houden we de zorg toegankelijk en betaalbaar voor iedereen."

Rolph Dols, wethouder gezondheid, zorg & welzijn van de gemeente Tilburg, is sinds vorig jaar namens de 40 grootste gemeenten landelijk aanspreekpunt voor de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Hij werkt aan basisafspraken voor de thema's GGZ, ouderenzorg en preventie die voor alle zorgverzekeraars en gemeenten gelden. Hij is erg tevreden over het lopende convenant van de regiogemeenten met CZ: "CZ heeft het afgelopen jaar in woorden en daden laten zien dat ze in het belang van de inwoners/verzekerden, bereid is om samen met ons inhoudelijk en financieel te investeren. De samenwerking met en commitment op resultaat van partners zoals CZ is een belangrijk onderdeel van die transformatie. Alleen zo houden we de zorg en ondersteuning betaalbaar en maken we écht het verschil."

Verbinding zorg en dagelijks leven

Het project Kansrijke start is een voorbeeld van hoe het dagelijks leven en de zorg aan elkaar verbonden worden. Elk kind verdient een gezonde, veilige start met gelijke kansen op ontwikkeling. De ontplooiing in de periode van net voor de zwangerschap tot en met de overstap naar de basisschool, legt het fundament voor de rest van ieders leven. Kinderen die blootstaan aan risicofactoren, zoals stress of mishandeling, beginnen met een achterstand.

Deze problematiek zien we terug in diverse wijken in de regio. Om kansenongelijkheid en gezondheidsachterstanden tegen te gaan en te bouwen aan een gezond fundament voor deze kinderen De afgelopen jaren is veel geleerd over het bouwen van een gezonde fundament voor kinderen, bijvoorbeeld in de pilot in de Tilburgse wijk Groenewoud. De geleerde lessen worden nu ook toegepast op andere plekken. Bijvoorbeeld in de Tilburgse wijk het Zand, maar ook in Heusden worden kwetsbare gezinnen extra geholpen om zo gezondheidsachterstanden bij kinderen te voorkomen. Daarbij wordt samengewerkt tussen professionals uit het medisch en sociaal domein.

Zo hebben we de meerwaarde ervaren van het multidisciplinair bespreken van zwangeren in Groenewoud en gaan we hiermee ook in het Zand aan de slag. Wanneer er sprake is van kwetsbaarheid wordt samen met de ouders en professional(s) een plan gemaakt, domeinoverstijgend waar nodig. Daarnaast worden kinderen en ouders uitgenodigd om zélf concrete initiatieven aan te dragen en vorm te geven. Denk aan een ontmoetingsplek in de wijk. Professionals voegen (medische) kennis en inzichten toe. Ook wordt geïnvesteerd in laagdrempelige aanwezigheid en ondersteuning op school en op straat.

In Heusden is in 2018 gestart met het Smart Start programma waarbij men met behulp van onderzoek en design thinking werkt aan sociale vraagstukken. Het programma is erop gericht om zoveel mogelijk kinderen veilig thuis op te laten groeien. De inzichten die zij hebben verkregen via Smart Start zetten zij in om de bewezen effectieve interventies van Kansrijke Start in te zetten, afgestemd op de doelgroep in Heusden.

De projectleiders in Groenewoud, het Zand en Heusden staan in verbinding met elkaar om van en met elkaar te kunnen leren. Wat in de ene wijk of dorp ontwikkeld is, kan ook bruikbaar zijn in de andere wijken of dorpen. Zo versterken de projecten elkaar en krijgen zoveel mogelijk kinderen de beste kans om veilig en gezond op te groeien.