Integrale hulp en ondersteuning voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening

CZ bekrachtigt samenwerking in gemeente Tilburg

Op dinsdag 22 maart 2022 bekrachtigden de gemeente Tilburg, GGz Breburg, CZ en Coöperatie VGZ een gezamenlijke aanpak voor cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening.

23 maart 2022


Cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening hebben te kampen met complexe problematiek op meerdere leefdomeinen. Vaak hebben zij een psychiatrische aandoening met daarbij verslavingsproblematiek, een (licht) verstandelijke beperking, financiële problemen en/of moeite met zelfstandig wonen.

Complexe problematiek op meerdere leefdomeinen vraagt betere samenwerking

Mensen die door hun psychiatrische problematiek bijvoorbeeld verslaafd en dakloos zijn geraakt, hebben om die reden schulden opgebouwd en hebben vanuit die context ook hun sociaal netwerk verloren. Hierdoor zijn er rondom deze cliënten vaak veel verschillende instanties betrokken vanuit verschillende hoeken. Denk daarbij aan hulpverleners uit de GGZ, de Wmo, de schuldhulpverlening, de woningbouw en de politie. De samenwerking tussen deze partijen rondom cliënten met een psychiatrische aandoening kan nog veel beter. Zodat cliënten, dankzij de inzet van al deze partijen, sneller de juiste hulp en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

Vergroten kans op tijdig herstel

Het bieden van de juiste hulp en ondersteuning op het juiste moment op de juiste plek vraagt om een intensievere samenwerking tussen de GGZ en het sociaal domein. Dit vergroot de kans op tijdig herstel. Vanaf september 2022 gaan gemeente Tilburg, GGz Breburg en zorgverzekeraars CZ en VGZ daarom meer integraal werken in Tilburg. Cliënten krijgen dan vanuit één plek op verschillende domeinen hulp, ondersteuning en behandeling geboden. Het voordeel van het werken binnen een team is dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaat voor de cliënt en dat het makkelijker wordt om informatie te delen en oplossingen te zoeken.

Intentieverklaring

Op 22 maart tekenden de partijen een gezamenlijke intentieverklaring om deze groep in Tilburg integraal te ondersteunen. Landelijk krijgt integrale samenwerking om mensen met een ernstige psychiatrische aandoening beter te ondersteunen ook steeds meer aandacht. De gemeente Tilburg, GGz Brebrug, CZ en VGZ zijn er trots op dat zij als één van de eersten in Nederland hierin concrete stappen zetten en kijken ernaar uit om zich hier samen hard voor te maken in Tilburg.