Integrale Ouderenzorg Zeeland zet weer een stap vooruit

Negen Zeeuwse ouderenzorgorganisaties tekenen akkoord met CZ voor samenwerking

Negen Zeeuwse zorgorganisaties en zorgverzekeraar CZ hebben de intentieverklaring Integrale Ouderenzorg Zeeland ondertekend. Hiermee verbinden zij zich gezamenlijk aan toekomstbestendige ouderenzorg. Zorg en ondersteuning van ouderen is één van de centrale thema’s binnen de Zeeuwse Zorg Coalitie. Door de nauwe samenwerking in de hele zorgketen komen de behoeften van ouderen eerder in beeld en kan er direct passende zorg en ondersteuning geboden worden.

7 november 2022


Joris Ament, manager Regioregie bij CZ: “We staan voor een forse uitdaging. De bevolking vergrijst, heeft daardoor meer zorg nodig en tegelijkertijd hebben we daardoor minder mensen die de zorg kunnen leveren. Wat we met de Zeeuwse zorgcoalitie doen is er voor zorgen dat we die uitdaging aankunnen. Goed afgestemde ouderenzorg is daarvoor cruciaal en daarom is het ook zo mooi dat we deze intentie voor de ouderenzorg met deze partners afspreken en laden met betekenisvolle projecten.”

Het programma Integrale Ouderenzorg Zeeland (IOZ) vormt een wezenlijk onderdeel van de invulling van de ambitie van de Zeeuwse Zorg Coalitie. De ondertekening van deze intentieverklaring is een volgende een stap naar toekomstbestendige ouderenzorg.

Angela Bras, bestuurder SVRZ, ondertekenaar van de intentieverklaring: “En het blijft niet bij intenties. We zijn al volop bezig met de realisatie. Dat gaat beter dan in het verleden, doordat we als zorgaanbieders en financiers een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen.”

Focus op drie onderwerpen

Om echt resultaat te behalen hebben de partijen gezamenlijk afgesproken dat zij zich focussen op drie belangrijke onderwerpen: het Centraal Aanmeldpunt Verplaatsingen (CAV), vroegsignalering van kwetsbaarheid bij ouderen en Advance Care Planning.

Met de ontwikkeling en implementatie van deze drie onderwerpen leveren de deelnemers een bijdrage aan het eerder in beeld krijgen van kwetsbare ouderen en de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment, zoveel mogelijk thuis. Door in te zetten op meer eigen regie en een betere kwaliteit van leven, draagt deze ontwikkeling bij aan de positieve gezondheid van inwoners en het voorkomen van zorg. Daarnaast draagt het bij aan effectievere inzet van de beschikbare zorgcapaciteit, minder wachttijden, kwalitatief betere zorg en meer werkplezier voor zorgprofessionals.

Eén Zeeuws coördinatiepunt bedden

Het tijdens de Covid-crisis in gebruik genomen tijdelijke Centraal Aanmeldpunt Verplaatsingen (CAV) wordt voortgezet en verder doorontwikkeld. Bij het vermoeden dat een spoedopname in de VVT (ELV, GRZ en WLZ-crisis) nodig is, is een telefoontje naar het CAV voldoende om te organiseren dat een specialist ouderengeneeskunde binnen 2 uur contact opneemt met de meldende arts voor een telefonische triage. Op die manier is snel duidelijk of en welke zorg en ondersteuning nodig is. En doordat het CAV een overzicht heeft van alle beschikbare bedden, kan er in geval van benodigde spoedopname, snel passende zorg gevonden worden. Het aanmeldpunt werkt naar tevredenheid, de werkprocessen rondom de instroom en doorstroom van bedden worden de komende periode verbeterd.

Vroegsignalering kwetsbare ouderen

Het is belangrijk om een (kwetsbare) oudere eerder en proactief in beeld te hebben, zodat passende ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn en wonen geboden kan worden. Hierdoor kunnen ouderen vaak langer zelfredzaam blijven. Voor het eerder en proactief in beeld hebben van de kwetsbaarheid van ouderen is samenwerking tussen de betrokken zorg- en welzijnspartijen een noodzakelijke voorwaarde. Die samenwerking is het centrale onderwerp binnen dit project. In de gemeente Veere en de gemeente Hulst is gestart met een pilot om afspraken te maken over taken en verantwoordelijkheden in de preventieve ouderenzorg. Ook wordt nagedacht over wie de coördinerende rol op zich kan nemen. Deze rol kan goed belegd gaan worden in het sociaal domein. Heldere communicatie afspraken zijn dan essentieel. Een derde gemeente wil ook gaan starten met een pilot rondom vroegsignalering.

Advance Care Planning

Tot slot willen de partijen de inzet op Advance Care Planning (ACP) versterken. Advance care planning stelt mensen in staat om doelen en voorkeuren te formuleren voor toekomstige medische behandelingen en zorg, deze doelen en voorkeuren te bespreken met familie en zorgverleners, en om eventuele voorkeuren vast te leggen en indien nodig te herzien. Door gesprekken over ACP krijgt de zorgvrager meer regie en kan er, samen met zorgprofessionals, gekozen worden voor zorg en behandeling die past bij wat de zorgvrager belangrijk vindt en wat reëel is.

Het zijn waardevolle gesprekken voor zorgvragers én zorgverleners. Toch blijken er in de praktijk nog veel verbetermogelijkheden te zijn. Om zorgprofessionals te helpen bij het opstarten van meer gesprekken over ACP wordt onder andere gewerkt aan een e-learning over ACP. Hierbij worden onder meer praktische handvatten gegeven over hoe en wanneer je een ACP gesprek voert en hoe je hierin samenwerkt met andere zorgprofessionals. In januari 2023 start IOZ met de implementatie van ACP op brede schaal. Meer informatie? Lees: E-learning helpt Advance Care Planning vooruit - Zeeuwse Zorg Coalitie.
Vrouw in rolstoel met begeleider

Meten is weten

Om de impact van deze projecten in beeld te brengen en de voortgang te monitoren wordt vanuit de Zeeuwse Zorg Datacoalitie een meetplan en een impactflow opgesteld.