Regionale opgaves vereisen een duurzame regionale sturing

Eerste regiobeelden voor Zeeland en Zuid-Limburgse Mijnstreek gepubliceerd

Zowel in Zeeland als in de Zuid-Limburgse Mijnstreek heeft zorgverzekeraar CZ een eerste beeld gepresenteerd over de sociale en gezondheidssituatie in deze regio’s.

16 oktober 2019

Met deze regiobeelden geeft CZ samen met de regionale partijen invulling aan de met de minister gemaakte afspraken in de verschillende hoofdlijnenakkoorden die de zorg beter en toekomstbestendig moeten maken. De beelden laten duidelijke verschillen zien tussen de regionale opgaven. Een stevig startpunt om in de regio aan de slag te gaan met de geconstateerde uitdagingen die er liggen in de zorg.

In diverse hoofdlijnenakkoorden hebben de bewindslieden van VWS in 2018 afspraken gemaakt met de partijen in het zorgveld over zogenaamde regiobeelden. Deze beelden geven een inkijk in de stand van zaken en ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in een regio. Een analyse waarvoor informatie uit eigen bronnen gecombineerd is met diverse informatie uit openbare bronnen. In de transitie naar ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’ zijn regionale analyses belangrijke onderdelen om de regionale uitdagingen planmatig aan te pakken.

De regio in kaart

In Zeeland zijn de zelfredzaamheid van ouderen, de demografische druk en adequate samenwerking tussen de zorgpartijen bepalend voor de toegankelijkheid van zorg. Dit is een groot verschil met de Zuid-Limburgse Mijnstreek. Deze regio kenmerkt zich juist door een ongezonde, vergrijzende en krimpende populatie die erg veel zorg vraagt én krijgt. Volgens Joep de Groot, bestuursvoorzitter van CZ, is er onmogelijk een blauwdruk te maken voor alle verschillende regionale situaties. “Om de effectiviteit van het zorgaanbod te verbeteren is het essentieel dat deze is afgestemd op de zorgen en omstandigheden in de regio. Regionale verschillen vereisen regionale oplossingen, dat is niet in een landelijk beleid te gieten.”

De beelden zijn inmiddels gedeeld met de twee regio’s. De inhoud wordt in de Mijnstreek onderschreven door een groot aantal regionale organisaties. In Zeeland is het beeld gedeeld met verschillende vertegenwoordigers van partijen uit het sociaal en medisch domein. Op korte termijn zal met de brede Zeeuwse coalitie worden besproken hoe de beelden kunnen worden vertaald in een regionale aanpak.

De regio is geen onbekend terrein

De regionale benadering is niet nieuw voor CZ. Samen met inwoners en andere betrokken partijen wordt in het kader van ‘Regie in de Regio’ al sinds 2012 samengewerkt aan betere, betaalbare zorg en gezondheid in regionaal perspectief. Niet de ziekte, maar de inwoner en de regio staan centraal in deze benadering.

Daarbij zijn ook al successen geboekt. Een op de Zuid-Limburgse problematiek afgestemde oplossing is de proef met anderhalvelijnszorg. In deze regio wordt veel zorg en ondersteuning gevraagd en gegeven. Met de introductie van anderhalvelijnszorg konden 80% van de doorverwijzingen naar het ziekenhuis worden voorkomen, terwijl er een toename was van de tevredenheid van patiënten. Ook in Zeeland is de basis gelegd voor de aanpak van de regionale knelpunten. Maar de integrale samenwerking zal daar nog sterk moeten verbeteren. Een voorbeeld dat dit mogelijk is, zijn de gezamenlijke spreekuren van huisarts en maatschappelijk werk in Goes en Breskens. Een initiatief dat er toe geleid heeft dat patiënten adequaat antwoord krijgen op sociale vraagstukken rondom eenzaamheid, dagbesteding en wonen.

Next step

Met de regiobeelden kan samen met partijen in de regio de volgende stap worden gezet naar een duurzame verandering. Maar een echte verandering in de regio is geen kwestie van een ‘quick fix’, goede analyse van onderliggende problematiek en samenwerkingen kosten tijd. De meest concrete invulling is de 10-jaars overeenkomst met het Zuyderland Ziekenhuis in Zuid Limburg, wat een eerste stap is in een keten van langjarige contracten met lokale grote zorgaanbieders, die onder de noemer “Duurzame Coalities” een vertaling zijn van de strategische zorgvisie van de CZ.

Andere regio's volgen

Op de website www.regio-beeld.nl zijn de eerste beelden van Zeeland en de Mijnstreek terug te vinden. Andere regio’s waar CZ marktleider is zullen de komende periode worden toegevoegd. Op korte termijn kan in ieder geval de regio Den Haag verwacht worden.