Werkgever heeft weinig grip op gezondheid werknemer

Veel werkgevers zijn niet tevreden over de invloed die ze kunnen uitoefenen op de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers. Ze vinden het lastig inzicht te krijgen in gezondheidsrisico’s en daarop effectief te acteren. Gezondheidsrisico’s blijken bovendien moeilijk bespreekbaar. En als werknemers uitvallen heeft de werkgever vaak geen idee welke interventies mogelijk zijn en welke goed werken.

22 mei 2018

Dit blijkt uit onderzoek van GfK in opdracht van CZ. Gezonde medewerkers verzuimen minder en zijn productiever. Maar werkgevers hebben nog een paar stevige uitdagingen te tackelen om effectief met gezondheid aan de slag te gaan. Vaak is er wel informatie over de gezondheid op de werkvloer beschikbaar, bijvoorbeeld uit Preventief Medisch Onderzoek of tevredenheidsonderzoeken, maar het omzetten van die data naar een effectief gezondheidsbeleid gebeurt nog weinig.

Werkgevers hebben vooral kennis van werkgerelateerde gezondheidsrisico’s, zoals werkstress, fysieke belasting en de werk-privé-balans, terwijl werknemers ook kampen met gezondheidsrisico’s in de privésfeer die van invloed zijn op hun inzetbaarheid op het werk. Zij noemen hierbij problemen met leefstijlkeuzes, de zorg voor ouders of kinderen, slaapproblemen en gehoorproblemen. Werknemers vinden het moeilijk dit met hun werkgever te bespreken.

Ongezond leven: geen salarisverhoging

Werkgevers en werknemers verschillen van inzicht over de speelruimte die werkgevers hebben om de gezondheid van hun personeel te bevorderen. Van de werkgevers vindt 47% het kunnen om werknemers met een ongezonde leefstijl een andere of lagere functie aan te bieden. En 37% vindt het bevriezen van loon te rechtvaardigen. Werkgevers en werknemers zien wel beide de waarde van een positieve aanpak om medewerkers aan te sporen zich in te zetten voor hun eigen gezondheid. Bijna de helft van zowel de werknemers als de werkgevers vindt dat de medewerker van de werkgever mag vragen een gezonde leefstijl te faciliteren in de vorm van tijd en/of geld.

Signaleren van gezondheidsrisico's

Het kunnen bieden van oplossingen hangt samen met het tijdig signaleren van gezondheidsrisico’s. Werkgevers zijn geneigd de kennis en het vermogen van leidinggevenden te overschatten om gezondheidsrisico’s te herkennen en aan te pakken. Zo denkt 73% van de werkgevers dat leidinggevenden overbelasting kunnen herkennen, terwijl slechts 37% van de werknemers daar zo over denkt. 41% van de werkgevers denkt dat leidinggevenden bekend zijn met oplossingen voor werknemers die ook mantelzorg verlenen. 82% van de werknemers geeft aan dat leidinggevenden die oplossingen niet kennen.

Inzetten van interventies

De juiste interventie voor de juiste medewerker op het juiste moment. Dat is het recept voor een goede gezondheid op de werkvloer. Twee op de drie werkgevers hebben geen idee hoeveel interventies hun bedrijf het afgelopen jaar heeft ingezet. Zes op de tien interventies zijn geïnitieerd door medewerkers zelf en dus niet doordat de werkgever een gezondheidsrisico herkende en onderkende. Slechts een derde van de ingezette interventies heeft een preventief doel, het overgrote deel van de interventies wordt ingezet als er al sprake is van verzuim.

Financieren van interventies

Vier op de tien werkgevers zeggen volledig inzicht te hebben in de kosten van interventies die het bedrijf laat uitvoeren. Budgetbeheer is grotendeels voorbehouden aan HR en de directie (ruim 86%). Werkgevers vertrouwen leidinggevenden (11%) en werknemers (2%) op dit gebied nauwelijks financiële verantwoordelijkheid toe. Slechts twee op de tien werkgevers hebben een apart budget voor interventies. Bij werkgevers met meer dan 150 werknemers is dit drie op de tien. Van grootzakelijke werkgevers weet 30% niet of het interventiebudget de afgelopen jaren is veranderd.

Toekomstige gezondheidsrisico's

Vergrijzing en de consequentie dat mensen langer moeten doorwerken tot hun pensioenleeftijd, zijn voor zowel werkgevers als werknemers een bron van zorg als het gaat om de inzetbaarheid. Net als het combineren van werk en privé. Waar houdt werktijd op en begint het privéleven? Werkgevers en werknemers zien het spanningsveld. Over de gevolgen van de participatiemaatschappij verschillen beide partijen van mening. Voor werknemers is de participatiemaatschappij – met de zorg voor kinderen en het uitoefenen van mantelzorg – een belangrijk thema. Zij vragen zich af hoe de zorg voor een naaste zich straks verhoudt tot de zorgen rond het werk. Werkgevers zien vooral de sociale druk en de druk om te presteren als een toenemend gezondheidsrisico, terwijl de werknemers zelf daar veel minder moeite mee lijken te hebben.

Over het onderzoek

CZ werkt samen met werkgevers aan het verbeteren van de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers. CZ heeft onderzoeksbureau GfK gevraagd te onderzoeken hoe werkgevers en werknemers aankijken tegen gezondheidsrisico’s en hoe ze ermee omgaan. Voor dit onderzoek zijn ruim 600 werkgevers en 1800 werknemers ondervraagd. Met de uitkomsten wil CZ werkgevers en HR-professionals informeren, inspireren en helpen de gezondheid van hun organisatie te versterken.

Lees het volledige onderzoek