Zeeuwse inwoners buigen zich over de zorg in hun regio

Op zaterdag 11 februari jl. gingen driehonderd Zeeuwen met elkaar in gesprek over de zorg in hun regio. Centraal stond de vraag: Hoe organiseren we de zorg samen? Dat is belangrijk. Want ook in Zeeland neemt het aantal ouderen met zorg- en hulpvragen toe, terwijl er steeds minder personeel beschikbaar is. De komende maanden worden verschillende voorstellen om de zorg in Zeeland toegankelijk te houden, door de inwoners zelf verder uitgewerkt.

13 februari 2023


Het Burgerberaad Zorg Zeeland is een initiatief van de Zeeuwse Zorg Coalitie, het regionale samenwerkingsverband dat zich inzet voor toegankelijke zorg. De komende jaren krijgt de regio te maken met sterke vergrijzing, als er niets gebeurt is er in 2030 een tekort van zo’n 7.500 zorgmedewerkers. “Een uitdaging die geen enkele organisatie alleen kan oplossen,” legt Edwin Leutscher van de Zeeuwse Zorg Coalitie uit. “De zorg toegankelijk houden is een verandering van ons allemaal, ook van inwoners. Zonder hen gaat het niet lukken, daarom willen we weten wat zij belangrijk vinden en welke ideeën zij hebben.”

Inwonertop van start: mét Zeeuwen vóór Zeeuwen

Uit de hele provincie kwamen de ingelote deelnemers bijeen, een heel diverse groep. Zij vormen samen een afspiegeling van de hele Zeeuwse samenleving die zij vertegenwoordigen. In groepjes gingen zij in gesprek over hoe zij denken over de zorg, en wat er nodig is om dit te bereiken. Zo ontstond er een lijst met thema’s die zij belangrijk vinden. De thema’s zijn uiteenlopend, het gaat over jongeren, betaalbaarheid, mantelzorg en woonzorgvisie. Maar ook rond thema’s als samenwerken en community zijn er gedachten en vraagstukken geformuleerd die de inwoners in de volgende fase van het burgerberaad zelf gaan uitwerken tot concrete voorstellen.

Iedereen verantwoordelijk voor verandering

Een Burgerberaad is volgens Inge Tra, die vanuit CZ betrokken is bij de organisatie, een goed instrument om de te zorgen voor verbinding. “Zorg is een onderwerp dat bij heel veel mensen leeft, niet alleen bij mensen die ziek zijn. Door het gesprek tussen gelote inwoners, zorgprofessionals en politici te organiseren, komen nieuwe ideeën en oplossingen tot stand. Maar je ziet ook dat het mensen aan het denken zet over hoe ze zelf kunnen bijdragen en wat daarvoor nodig is. Mensen voelen zich vaak heel betrokken bij maatschappelijke knelpunten, maar je moet er wel voor zorgen dat je dit gesprek organiseert.” Inwoners van Zeeland worden op deze manier onderdeel van de veranderingen die nodig zijn om de zorg goed, beschikbaar en betaalbaar te houden.

Van Inwonertop tot Inwonerakkoord

Het Burgerberaad Zorg Zeeland is een proces; de komende tijd vinden er verschillende bijeenkomsten plaats waarin inwoners zelf de voorstellen uitwerken. Zij laten zich daarbij informeren en inspireren door experts. Op 3 juni a.s. vindt de presentatie van de voorstellen plaats, als de meerderheid van de deelnemers een voorstel ondersteunt, komt het in het Inwonerakkoord. Dit wordt op 3 juni aangeboden aan de Zeeuwse Zorg Coalitie.

Voor meer informatie over het Burgerberaad Zorg Zeeland:

Laat horen hoe je denkt over de zorg - Denk Mee Zorg Zeeland

Burgerraad Zeeland