Zeeuwse Zorg Coalitie zet schouders onder leefbaarheid provincie

Een half jaar geleden heeft CZ samen met vier Zeeuwse zorgorganisaties officieel het startschot gegeven voor de Zeeuwse Zorg Coalitie. Het regionale samenwerkingsverband zet zich in voor goede en toegankelijke zorg en ondersteuning in Zeeland, en kent inmiddels 33 deelnemers. Zij realiseren zich allemaal dat het maatschappelijk vraagstuk zo groot is, dat het alleen in gezamenlijkheid aangepakt kan worden. Snelle oplossingen zijn er niet, maar de ontwikkelingen staan niet stil. Dat bleek tijdens de inspiratiedag van de Zeeuwse Zorg Coalitie op 13 oktober in Goes.

15 oktober 2021

Edwin Leutscher, manager regioregie bij CZ en tevens één van de grondleggers van de Zeeuwse Zorg Coalitie. “Het gevoel van betrokkenheid in Zeeland bij de aanpak van de regionale uitdaging is enorm. Iedereen voelt de verantwoordelijkheid maar ook de motivatie om samen oplossingen te bedenken en maatregelen te nemen. We hebben elkaar nodig om de zorg toegankelijk te houden. Het is belangrijk om inwoners daarbij te betrekken, zij moeten mee kunnen praten over de toekomst van zorg in Zeeland. Als je het goed wilt doen, dan moet je weten wat voor hun belangrijk is en moet je oplossingen met inwoners bespreken.”

Vier mensen in gesprek tijdens de inspiratiedag van de Zeeuwse Zorg Coalitie

Een herkenbaar gevoel

Er moet iets gebeuren om de leefbaarheid in Zeeland in stand te houden, een herkenbaar gevoel voor velen in de provincie. Zonder actie is de zorg zoals we die nu kennen, niet langer een vanzelfsprekendheid. Angela Bras, portefeuillehouder Zeeuwse Zorg Coalitie en bestuurder van SVRZ, ziet dat die urgentie breed gevoeld wordt. Angela: “Ik hoef niemand in onze regio uit te leggen welke impact vergrijzing heeft op de leefbaarheid. Veranderingen zijn noodzakelijk, het is onrealistisch om te denken dat we op dezelfde manier kunnen doorgaan. Daarvoor zijn simpelweg niet genoeg mensen, binnen 10 jaar is er een tekort van 7.400 zorgmedewerkers (24%). Dat inzicht zorgt voor een enorme motivatie, waardoor steeds meer organisaties zich aansluiten bij de Zeeuwse Zorg Coalitie. Dat is belangrijk, maar we moeten ook realistisch blijven. Er zijn geen panklare oplossingen, we moeten leren hoe we samen dit vraagstuk aanpakken. We beginnen met wat nu als eerste van belang is. Bijvoorbeeld het verbeteren van vroegsignalering van kwetsbaarheid bij ouderen. Hiermee geven we ouderen zelf meer regie en bieden we met alle benodigde partijen samen passende ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn en wonen.”

Snel en simpel bestaat niet, maar de start is er

Het vraagstuk is complex en overstijgt individuele zorgorganisaties en zelfs de zorgsector. De toenemende zorgvraag opvangen met alleen meer personeel is geen oplossing. Gerco Blok, portefeuillehouder Zeeuwse Zorg Coalitie en bestuurder Emergis: “Ook andere sectoren lopen tegen personeelstekorten aan, een strijd om mensen gaat de provincie niet verder helpen. Er moet gezocht worden naar andere oplossingen. Inmiddels zijn er in de regio al een behoorlijk aantal voorbeelden van succesvolle innovatieve projecten. Stuk voor stuk leveren ze een bijdrage aan het toegankelijk houden van de zorg in Zeeland en daarmee de leefbaarheid voor de Zeeuwen. De successen zijn echter nog te versnipperd. De Zeeuwse Zorg Coalitie komt nu in een nieuwe fase; steeds meer Zeeuwen moeten profijt hebben van deze successen.” De Zeeuwse Zorg Coalitie zet zich in alle initiatieven te bundelen, met nieuwe initiatieven te komen en een oplossing te vinden voor de problemen waar de Zeeuwse zorg meer en meer tegenaan loopt. De groeiende betrokkenheid is dan de kans die aangegrepen moet worden.

Maatschappelijk draagvlak voor succes

Om tot vernieuwende oplossingen te komen kijkt de Zeeuwse Zorg Coalitie over de grenzen van de eigen organisaties heen. Veranderingen hebben pas echt kans van slagen wanneer er voldoende maatschappelijk draagvlak voor bestaat. Dat kan niet zonder de mensen wie het uiteindelijk aangaat: de inwoners van Zeeland. Vanaf nu betrekt de Zeeuwse Zorg Coalitie Zeeuwen nadrukkelijk bij de keuzen die ze maakt. Dat geeft inwoners ruimte om tot andere of betere oplossingen te komen en eigen verantwoordelijkheid te nemen voor de zorg in Zeeland.

Positieve Gezondheid; ook in Zeeland

Zeeland leefbaar houden doen we samen. Soms ligt de meest passende oplossing juist niet in de zorg, maar in gezondheid en gedrag. Daarom werd tijdens de inspiratiedag het startschot gegeven voor Positieve Gezondheid in Zeeland. Positieve Gezondheid gaat uit van het voorkomen dat je ziek wordt, vitaliteit, eigen veerkracht en regie om te komen tot een betekenisvol leven. Het gaat erom dat je ertoe doet. Daarnaast werken we aan een vitale woon- en werkomgeving, aantrekkelijke werkgevers en betrekken de professional en de burger actief bij de uitvoering.