Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Als u te maken krijgt met psychische problemen kunt u zelf hulp zoeken, bijvoorbeeld online. Ook kan uw huisarts u helpen of, indien nodig, doorverwijzen. CZ maakt afspraken over kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van GGZ zorg.

Bewezen effectieve behandeling

CZ vindt het belangrijk dat u een bewezen effectieve behandeling krijgt en dat de zorgverlener dus vooraf goed nadenkt over de behandeling die hij in gaat zetten. Van belang daarbij is om te weten welke behandelingen een goed effect hebben. Daarom stimuleren wij de ontwikkeling van zorgprogramma’s. Het meten van de voortgang van een behandeling vinden we ook belangrijk. Dit gebeurt via het afnemen van vragenlijsten aan het begin van, tijdens en aan het einde van een behandeling. Zodat u weet waar u staat in de behandeling en wanneer u klaar bent.

Online zorg (eHealth)

Wij stimuleren zorgverleners om online zorg in te zetten als (onderdeel van de) behandeling. Bijvoorbeeld een online dagboek, het gebruik van apps of psycho-educatieve training. Op deze manier kunt u ook op andere momenten dan tijdens het gesprek met uw behandelaar werken aan uw herstel.

U kunt ook uw GGZ behandeling volledig digitaal volgen. Een volledige digitale GGZ behandeling kan vaak al binnen enkele dagen worden gestart. Via beeldbellen spreekt u uw therapeut regelmatig. En ondertussen gaat u thuis zelf aan de slag met online modules die u helpen bij uw klacht.

CZ werkt samen met Welshop, een platform dat toegang biedt tot verschillende aanbieders van digitale GGZ zorg. Onder andere de volgende partijen hebben zich aan Welshop verbonden: GGzE, Disofa (onderdeel van GGZ Noord-Holland-Noord), Mentaal Beter, HSK Online en Mindler. Via Welshop kunt u zelf een aanbieder kiezen die het beste bij u en uw klachten past (mits u een verwijzing heeft van uw huisarts); in de meeste gevallen kunt u hier direct, zonder wachtlijsten, terecht.

Voor meer informatie en/of advies waar u voor digitale GGZ zorg het beste terecht kunt, kunt u contact opnemen met het CZ zorgteam. Dat kan per telefoon of e-mail. Een medewerker van het CZ Zorgteam neemt contact met u op en bespreekt de mogelijkheden. U krijgt vervolgens de contactgegevens om gebruik te kunnen maken van een digitale GGZ-behandeling.

Waardegedreven zorgcontractering

Voor steeds meer aandoeningen wil CZ groep de waarde van de zorg vergroten. We kijken daarbij naar de mogelijkheden om verbeteringen te realiseren op het gebied van kwaliteit van zorg. We maken specifieke inkoop- of samenwerkingsafspraken om de kwaliteit te bevorderen en meer waarde toe te voegen voor de cliënt. Voor geestelijke gezondheidszorg koopt CZ groep zorg selectief in voor ernstige eetstoornissen en ernstige persoonlijkheidsstoornissen. Dit betekent dat we kijken waar we de kwaliteit van zorg kunnen verhogen en daar ons inkoopbeleid op afstemmen. Voor depressie hebben we extra aandacht en willen we de kwaliteit van zorg verhogen.

De beste zorg met het kwaliteitsstatuut

Alle GGZ-aanbieders zijn verplicht hun kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het statuut bepaalt onder andere wie binnen de ggz als regiebehandelaar op mogen treden. Zo krijgt u de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgverlener.

Gaat u naar een GGZ-zorgverlener zonder contract met CZ? Vraag dan of uw zorgverlener een kwaliteitsstatuut heeft. Is dat niet het geval, dan kunnen en mogen wij deze zorg in zijn geheel niet vergoeden. We contracteren alleen GGZ-zorgverleners die beschikken over een kwaliteitsstatuut ggz.

Wachttijden

CZ groep ziet het als kerntaak om de aanhoudende wachttijden in de GGZ binnen de Treeknormen te brengen. Om dit te bereiken, zijn in opdracht van het ministerie van VWS regionale taskforces ingesteld waaraan ook CZ deelneemt. In 2021 geven we daar opvolging aan en werken we regioplannen uit. Daarnaast verwachten wij dat zorgaanbieders zich inspannen om (innovatieve) oplossingen te bedenken voor hun eigen wachtlijsten, zoals online zorg, zelfhulpprogramma’s, samenwerking met andere netwerkpartners en het sturen op verkorting van behandelingen door steeds de behandeling te evalueren en zo nodig bij te stellen.

Algemeen-NaarBoven