Zorgkosten beheersen

Sinds de jaren negentig stijgen het zorggebruik en de zorgkosten in Nederland jaarlijks. De verwachtingen voor de komende jaren zijn niet anders. Willen we zorg met z’n allen kunnen blijven betalen, moeten we de kosten van zorg sámen in de hand houden.

Sturen op zorgkostenbeheersing

Met de inkoop van zorg hebben wij als zorgverzekeraar niet alleen de taak om kwalitatief goede zorg in te kopen maar ook de maatschappelijke opdracht om op kostenbeheersing te sturen. Dit doen we door jaarlijks een zorgkostenbegroting op te stellen en hierop te sturen via onze inkoopcontracten met zorgaanbieders.

CZ afspraken met zorgverleners

Weergave: 3,3 miljoen nota's verwerkt

Controle van zorgkosten

Bij de betaling van zorg, controleren wij de gemaakte kosten:

  • Worden de kosten terecht gedeclareerd, valt het binnen de (basis)verzekering?
  • Is het passende zorg?
  • Klopt de nota en is de zorg daadwerkelijk geleverd?

Betrekken van verzekerden

Wij vragen onze verzekerden om binnengekomen zorgdeclaraties te controleren. Hebben zij een vermoeden dat de rekening van hun zorgverlener niet klopt dan kunnen zij dit eenvoudig melden via o.a. onze digitale klantomgeving. Soms leggen wij zelf ook een rekening aan een verzekerde voor als wij het vermoeden hebben dat iets niet klopt.

Fraude

Wij nemen maatregelen om fraude met zorggeld zo veel mogelijk te voorkomen en zo goed mogelijk op te sporen. Want fraude zet de betaalbaarheid van zorg onder druk en is daarom onaanvaardbaar.

CZ fraudebeleid

Naar boven