CZ bestuur en organisatie

Onze verzekerden, werkgevers en de overheid vertrouwen erop dat wij de zorgpremies beheren en inzetten voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg. In onze organisatie waarborgen we dat onze leden voorop staan, dat er goed toezicht is op zowel het bestuur als de uitvoering van bedrijfsprocessen en dat we voldoen aan alle wet- en regelgeving.

img_OverCZ-Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van CZ. Zij geven samen met onze divisiedirecteuren dagelijks leiding aan de organisatie.

Over CZ - Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene zaken.

img-OverCZ-Bestuur-Ledenraad

Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit verzekerden die gezamenlijk ervoor zorgen dat de leden van CZ voldoende invloed hebben op het beleid.

Wet- en regelgeving en (gedrags)codes

CZ wil een 100 procent betrouwbare en integere organisatie zijn. Wij houden ons aan geldende wet- en regelgeving en zelfopgelegde normen, zoals gedragscodes. Wij zijn open en duidelijk over wat we doen en hoe we dat doen.

Het wettelijk kader waar CZ zich aan houdt bestaat onder andere uit de Zorgverzekeringswet, Wet op het financieel toezicht, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Hiernaast houden wij ons aan de Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap van Zorgverzekeraars Nederland. In deze code hebben de zorgverzekeraars samen vastgelegd wat juist en passend gedrag is, aanvullend op de geldende wet- en regelgeving.

Overige gedragscodes, protocollen en reglementen waaraan CZ zich houdt zijn onder meer:

  • Gedragscode verwerking persoonsgegevens zorgverzekeraars
  • Gedragscode privébeleggingstransacties
  • Complianceregeling mededinging CZ groep
  • Gedragscode CZ groep
  • CZ Code Duurzaam Beleggen
  • IMVO-convenant voor de Verzekeringssector
  • Protocol incassotraject wanbetalers Zvw
  • Protocol Verzekeraars & Criminaliteit
  • Klokkenluidersregeling CZ groep

Beloning

Als zorgverzekeraar heeft CZ te maken met de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen. Deze wet- en regelgeving is de basis van het beloningsbeleid binnen CZ.

Naar boven