Corporate governance

CZ wil een 100 procent betrouwbare en integere organisatie zijn. Wij houden ons aan geldende wet- en regelgeving en zelfopgelegde normen, zoals gedragscodes. Wij zijn open en duidelijk over wat we doen en hoe we dat doen.

Wet- en regelgeving en (gedrags)codes

Het wettelijk kader waar CZ zich aan houdt bestaat onder andere uit de Zorgverzekeringswet, Wet op het financieel toezicht, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Daarnaast zijn wij verbonden met de onderstaande codes en regelingen:

  • Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap van Zorgverzekeraars Nederland. In deze code hebben de zorgverzekeraars samen vastgelegd wat juist en passend gedrag is, aanvullend op de geldende wet- en regelgeving.
  • Gedragscode verwerking persoonsgegevens zorgverzekeraars
  • Gedragscode privébeleggingstransacties
  • Complianceregeling mededinging CZ groep
  • Gedragscode CZ groep
  • CZ Code Duurzaam Beleggen
  • IMVO-convenant voor de Verzekeringssector
  • Protocol incassotraject wanbetalers Zvw
  • Protocol Verzekeraars & Criminaliteit
  • Klokkenluidersregeling CZ groep

Beloning

Als zorgverzekeraar heeft CZ te maken met de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen. Deze wet- en regelgeving is de basis van het beloningsbeleid binnen CZ.