De premie in 2023

De gemiddelde premie van CZ in 2023 is € 135,50 per maand. We hebben € 110 miljoen van onze reserves ingezet om de premie minder hard te laten stijgen dan nodig. We lichten onze berekening graag aan u toe.

Wat u moet weten over de premie

  • De gemiddelde premie van de basisverzekering ligt in 2023 € 3 per maand onder de kostprijs. Dit komt door de inzet van reserves.
  • CZ stuurt zo veel mogelijk op een scherpe premie over meerdere jaren.

Kassabon CZ premieberekening 2023

Toelichting op de onderdelen van de premieberekening

VWS-rekenpremie

De overheid bepaalt elk jaar wat de rekenpremie van de zorgverzekering wordt. Dit is het bedrag dat volgens de overheid aan verzekerden gevraagd moet worden om ongeveer de helft van de zorgkosten van de basisverzekering te dekken.

Resultaat op zorginkoop en verevening

Voor komend jaar verwachten we meer geld te ontvangen uit het Zorgverzekeringsfonds, dan dat we moeten uitgeven aan zorg.

Bedrijfskosten

We berekenen een opslag voor onze bedrijfskosten. Deze houden we zo laag mogelijk.

Beleggingsopbrengsten

De beleggingsopbrengsten zijn de opbrengsten uit de beleggingsresultaten die zorgverzekeraars inzetten om de premie te verlagen. CZ zet géén beleggingsopbrengsten in om de premie te verlagen, maar gebruikt haar reserves hiervoor.

Onttrekking aan de reserves

CZ stuurt zo veel mogelijk op een scherpe premie. De afgelopen jaren hebben we onze reserves in kunnen zetten om de premie niet te hard te laten stijgen. Voor de premie van 2023 trekken wij € 110 miljoen uit. Dat is € 36 per premiebetalende verzekerde.

Toevoeging aan de reserves

CZ voldoet met haar reserves aan de richtlijnen. Daarom hoeven we voor onze reserves geen opslag te berekenen.

Belasting

CZ is niet belastingplichtig.

Opslag kortingen vrijwillig eigen risico

Dit betreft een opslag voor de regeling vrijwillig eigen risico. Verzekerden die kiezen voor een vrijwillig eigen risico krijgen een korting op hun premie.

Opslag oninbare premies

Dit betreft een opslag voor verzekerden die hun premie en/of eigen risico niet betalen.

Opslag overig

Opslag overig is een opslag van allemaal kleine posten, die er samen voor zorgen dat de premie kan worden verlaagd. Bijvoorbeeld doordat CZ sommige zorgkosten kan verhalen op een andere partij.

Winstopslag

Bij CZ hebben wij geen winstoogmerk. Dus een winstopslag berekenen we niet.

Waarom zet CZ niet álle reserves in?

We kunnen niet al onze reserves uitgeven aan lagere premies. Een groot deel van onze reserves is verplicht. En we willen er zelf ook zorgvuldig mee omgaan. Onze reserves staan gelijk aan minder dan 3 maanden zorg voor onze verzekerden.

Naar boven