De premie in 2024

De gemiddelde premie van CZ in 2024 is € 144,45 per maand. We lichten onze berekening graag aan u toe.

Wat u moet weten over de premie

  • De premiestijging van CZ is lager dan wat het kabinet op Prinsjesdag verwachtte.
  • CZ stuurt zo veel mogelijk op een stabiele premie over meerdere jaren.
Premie berekening 2024

Toelichting op de onderdelen van de premieberekening

VWS-rekenpremie

De overheid bepaalt elk jaar wat de rekenpremie van de zorgverzekering wordt. Dit is het bedrag dat volgens de overheid aan verzekerden gevraagd moet worden om ongeveer de helft van de zorgkosten van de basisverzekering te dekken. De andere helft van de zorgkosten komt via werkgevers en de overheid. Elk jaar maakt de overheid de rekenpremie op Prinsjesdag bekend.

Resultaat op zorginkoop en verevening

Dit is het verschil tussen het naar verwachting te ontvangen budget en de verwachte zorgkosten.

Bedrijfskosten

We berekenen een opslag voor onze bedrijfskosten. Deze houden we zo laag mogelijk.

Beleggingsopbrengsten

De beleggingsopbrengsten zijn de opbrengsten uit de beleggingsresultaten die zorgverzekeraars inzetten om de premie te verlagen. CZ zet geen beleggingsopbrengsten in.

Onttrekking aan de reserves

CZ kiest voor een stabiele premie op de lange termijn. We zetten dit jaar geen reserves in. We hebben gekozen voor een scherpe premie, maar dit brengt ook financiële risico’s met zich mee. Om deze risico’s op te kunnen vangen, hebben we onze reserves nodig.

Toevoeging aan de reserves

CZ voldoet met haar reserves aan de minimale eisen van de toezichthouder. Daarom hoeven we voor onze reserves geen opslag te berekenen.

Belasting

CZ is niet belastingplichtig.

Opslag kortingen vrijwillig eigen risico

Dit betreft een opslag voor de regeling vrijwillig eigen risico. Verzekerden die kiezen voor een vrijwillig eigen risico krijgen een korting op hun premie.

Opslag oninbare premies

Dit betreft een opslag voor verzekerden die hun premie en/of eigen risico niet betalen.

Opslag overig

Dit betreft een opslag van allemaal kleine posten, o.a. de kosten van de koepelorganisatie (ZN) voor verschillende projecten ten behoeve van de zorg.

Winstopslag

Bij CZ hebben wij geen winstoogmerk. Dus een winstopslag berekenen we niet.