Vergoeding robotmanipulator en eetapparaten

Wat krijgt u vergoed voor een robotmanipulator en eetapparaten? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Robotmanipulatoren en eetapparaten worden vergoed uit uw basisverzekering. U kunt voor vergoeding van een robotmanipulator in aanmerking komen als:

  • U dusdanige beperkingen in arm-, hand- en vingerfunctie hebt dat u niet zelfstandig kunt eten of drinken of voorwerpen kan verplaatsen en voor de uitvoering hiervan volledig afhankelijk bent van een professional.
  • Het gebruik ervan om medische redenen noodzakelijk is.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een leverancier met een contract voor een robotmanipulator of eetapparaten:

Voordelen als u naar een gecontracteerde leverancier gaat:

  • Een kwalitatief goed hulpmiddel, de geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
  • De robotmanipulator of het eetapparaat wordt binnen 4 weken geleverd.
  • Garantie van 5 jaar.
  • Een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

U moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Daarnaast:

  • Moet u voor vergoeding van een robotmanipulator, een voorschrift hebben van het revalidatiecentrum en een offerte van de leverancier.
  • Moet u voor vergoeding van een eetapparaat, een voorschrift hebben van de specialist die u behandelt met een onderbouwing van de ergotherapeut en een offerte van de leverancier. De specialist moet op het voorschrift de lichamelijke beperkingen aangeven en welke voorziening gewenst is.

U leent dit hulpmiddel. Individueel aangepaste hulpmiddelen die niet geschikt zijn om nog door iemand anders gebruikt te worden, worden uw eigendom.

Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Hebt u het hulpmiddel niet meer nodig? Neem dan altijd contact op met uw leverancier. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven