Plus-afspraken fysiotherapie

Voorwaarden

Het is bij CZ mogelijk om als fysiotherapie praktijk in aanmerking te komen voor Plus afspraken. Hiervoor moet minimaal aan de onderstaande voorwaarden worden voldaan:

  1. De praktijk heeft minimaal twee kalenderjaren de overeenkomst eerstelijns fysiotherapie met CZ afgesloten.
  2. De praktijk heeft in 2017 een overeenkomst A met CZ afgesloten voor eerstelijns fysiotherapie; voor meer informatie hierover raadpleegt u de uitleg overeenkomsten fysiotherapie 2017.
  3. De behandelindex van de praktijk bedraagt >40 tot 100 door CZ vastgesteld over het meest recente volledige kalenderjaar.
  4. De praktijk heeft het motivational paper en de Plus-audit / audit EffectiviteitsTraject Fysiotherapie positief afgesloten. Meer informatie over de audit vindt u onder het kopje 'Plus-audit' op deze pagina.
  5. De praktijk heeft in het Kwaliteitsjaarverslag / Beleidsplan een paragraaf opgenomen waarin wordt beschreven op welke wijze het milieuaspect in het beleid c.q. de bedrijfsvoering van de praktijk is/wordt vormgegeven.
  6. De praktijk hanteert een toegangstijd die nooit langer is dan 2 werkdagen met inachtneming van de beroepsinhoudelijke richtlijnen en de verzekerdewens. De praktijk heeft voor de patiënt het proces van het maken van een afspraak ‘optimaal’ georganiseerd:
    - het maken van een afspraak is mogelijk gedurende de volledige openingstijden van de praktijk;
    - in principe geen antwoordapparaat. Als die toch wordt gebruikt, dan moet de patiënt binnen 30 minuten worden teruggebeld.

Plus-audit

De Plus-audit bestaat uit de onderdelen CZ Motivational Paper en Plus-audit. Alle auditcriteria zijn ook terug te vinden onder downloads en op de site van Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg die de auditproducten beheert.

Audit EffectiviteitsTraject Fysiotherapie

Het EffectiviteitsTraject Fysiotherapie bestaat uit de onderdelen CZ Motivational Paper, de Effectiviteitsaudit en de Effectiviteitsscan. Alle documenten zijn terug te vinden onder downloads en op de site van Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg die de auditproducten beheert.

Auditbureaus

U hebt voor de uitvoering van de Plus Audit keuze uit 3 door CZ geselecteerde auditbureaus. Op de website van de auditbureaus vindt u meer informatie over hun dienstverlening.

HealthCare Auditing

Kiwa Nederland

QSN

Auditreglement

Tijdens de uitvoering van de audits zorgen de auditreglementen voor de Plus-audit en het EffectiviteitsTraject Fysiotherapie voor een objectieve, uniforme en transparante procedure.

Aanvraagprocedure

Het maken van Plus-afspraken met CZ kan via de aanvraagprocedure.

Ingangsdatum Plus-afspraken

De Plus-afspraken worden vastgelegd in het addendum Plus bij de overeenkomst eerstelijns fysiotherapie. Het addendum Plus gaat in op de 1e van de maand van het kwartaal nadat  CZ het definitieve positieve eindoordeel heeft afgegeven.

Honorering

Meer informatie over de honorering plus-afspraken fysiotherapie.