Specialistische kennis

Heeft de centrale zorgverlener ondersteuning nodig? Dan zijn er in de tweede lijn palliatieve teams beschikbaar. Voor deze teams gelden een aantal voorwaarden. De bestaande SONCOS normen én aanvullende voorwaarden van CZ.

Samenstelling

Volgens SONCOS moet het palliatieve team tenminste bestaan uit:

  • twee medisch specialisten
  • een verpleegkundige met specifieke expertise in de palliatieve zorg (oncologie en pijngeneeskunde).

CZ wil daarnaast dat in het palliatieve team:

  • een van de twee specialisten een geriater is
  • een diëtist aanwezig is
  • een spiritueel ondersteuner aanwezig is (geestelijk verzorger/ maatschappelijk werker)

Overleg

Volgens SONCOS komen twee medisch specialisten en de verpleegkundige tenminste wekelijks bijeen.

CZ wil daarnaast dat het totale team jaarlijks minimaal vier keer samenkomt voor intervisie. Dat bevordert de (zelf)reflectie op handelen, de samenwerking en het vertrouwen binnen het team.

Kennis

Volgens SONCOS dient tenminste één van de medisch specialisten in het multidisciplinaire team per 1 januari 2017 specifiek geschoold te zijn op het gebied van palliatieve zorg. Het heeft de sterke voorkeur dat de andere betrokken zorgverleners ook specifieke scholing in palliatieve zorg volgen.

CZ vraagt het ziekenhuis dit mee te nemen in haar algemene opleidingsplan.

Beschikbaarheid

CZ wil dat het palliatief team een loketfunctie heeft die 24/7 beschikbaar is.

Samenwerking

CZ wil dat het team een adviserende rol heeft. En zo nodig een tandem vormt met de zorgprofessional aan het bed.

Algemeen-NaarBoven