Visie op zorginkoop

Zorg moet goed, betaalbaar en toegankelijk zijn. Nu en in de toekomst. Daarom maakt CZ afspraken met zorgaanbieders, over kwalitatief goede zorg die aansluit bij de behoefte van de patiënt, op de juiste plek geleverd wordt en een redelijke prijs heeft. Lees hoe we hier met onze zorginkoop invulling aan geven en wat daarbij onze afwegingen zijn.

Huidige zorg niet houdbaar voor de toekomst

Nederland scoort internationaal goed op het gebied van gezondheidszorg, maar er zijn wel problemen. De uitgaven aan de zorg stijgen harder dan de rest van de economie. Naar huidige inzichten groeien de netto-zorguitgaven met € 16,7 miljard, van € 62,8 miljard in 2017 naar € 79,5 miljard in 2021 (Rijksbegroting VWS, 2019). Dat is niet houdbaar voor de toekomst. Ook verschillen in kwaliteit zijn te vaak niet inzichtelijk. En als ze wél inzichtelijk zijn, zien we soms verschillen die echt relevant zijn voor het resultaat voor de patiënt.

Inkoop op kwaliteit versus kosten

Door goede zorginkoop probeert CZ bij te dragen aan de oplossingen voor deze problemen. Maar inkopen op kosten en kwaliteit, kan dat wel tegelijkertijd? Het antwoord daarop is niet eenvoudig. Het vergt een zorgvuldige afweging en verschilt per soort zorg. Soms kopen we vooral in op kwaliteit, soms voornamelijk op kosten en in andere gevallen op een combinatie daarvan.

Inkoop op kwaliteit versus kosten

Inkoop op kwaliteit

Wanneer?

Patiënten willen zorg krijgen die een oplossing biedt voor hun klachten. De mate waarin dit gebeurt noemen we ook wel kwaliteit van zorg. In de afweging tussen kosten en kwaliteit, zijn er aandoeningen waarbij de impact zó groot is op de patiënt, dat we bij de inkoop alleen naar kwaliteit kijken. Dat doen we bijvoorbeeld wanneer we verschillen in klinische effectiviteit zien bij aandoeningen die levensbedreigend zijn. Lees meer over onze visie op kwaliteit

Hoe?

Inkopen op kwaliteit doen we op verschillende manieren. Met selectieve inkoop bijvoorbeeld contracteren we sommige aanbieders wel en andere niet. Maar er zijn ook andere manieren waarop we inkopen op kwaliteit. Denk hierbij aan het maken van afspraken met zorgaanbieders dat zij meer patiënten met de betreffende aandoening gaan behandelen, waardoor het behandelteam beter kan samenwerken en meer ervaring krijgt. Hierbij werken we ook vaak samen met aanbieders om de kwaliteit nog verder te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan prostaatkankerzorg.

Bij welke zorg?

We kopen op kwaliteit in bij bijvoorbeeld:

 • Maag- en slokdarmkanker
 • Huidkanker (Mohs' chirurgie)
 • Langdurige infectie na heup- of knieprothese
 • Etalagebenen (gespecialiseerde fysiotherapeut)
 • Ernstige eetstoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen

lees meer over selectieve zorg

Inkoop op kosten

Wanneer?

Iedereen wil graag een stabiel lage premie. Daarom letten we ook op de kosten van de zorg. Maar dat mag natuurlijk niet ten koste gaan van kwaliteit. Een reden om de kosten een doorslaggevende rol te geven bij het sluiten van overeenkomsten over zorg is als er bijvoorbeeld geen kwaliteitsinformatie is (en die is er helaas te vaak nog niet).
Dat geldt ook als de kwaliteit bij zorgaanbieders vrijwel gelijk is en de zorg relatief eenvoudig is. Om klanten te ondersteunen bij het kiezen van een zorgaanbieder, publiceren we op de Zorgvinder de patiëntwaarderingen van Zorgkaart Nederland.

Hoe?

Bij de zorginkoop maken we afspraken met zorgaanbieders over de tarieven van een behandeling (bijvoorbeeld bij fysiotherapie en huisartsenzorg). In sommige gevallen maken we ook afspraken over het aantal patiënten dat zij dat jaar in principe kunnen behandelen. Dan spreken we een omzetplafond af.

Lees meer over het omzetplafond

Inkoop op kwaliteit en kosten

Steeds vaker maken we met zorgaanbieders afspraken over zowel de kosten als de kwaliteit. Dit komt doordat er steeds meer kwaliteitsgegevens beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld over klinische effectiviteit, maar ook klanttevredenheid (PREM’s en PROM’s) en kwaliteit van leven. We kijken dan dus naar zowel de uitkomst van een behandeling als de kosten ervan. Dat doen we alleen als de kwaliteit van de zorg van een hoog niveau is en de verschillen tussen zorgaanbieders klein zijn.

Hoe?

Er zijn verschillende manieren waarop we inkopen op kosten en kwaliteit. Voor een aantal aanbieders laten we de hoogte van het tarief afhangen van de geleverde kwaliteit (bijvoorbeeld bij apotheek- en kraamzorg). Het meest in het oog springende zijn een aantal aandoeningen die we ‘waardegedreven’ inkopen. Hierbij kijken we naar het hele zorgpad dat de patiënt aflegt. Van voorkomen van ziekte tot het uiteindelijke resultaat. De behoefte van de patiënt staat hierbij steeds centraal.

Bij welke zorg?

We kopen in op kwaliteit en kosten bij bijvoorbeeld:

 • Wondzorg
 • Heup- en knieartrose (electieve orthopedie)
 • Depressie
 • Bariatrische zorg
 • Apotheekzorg

Inkopen in overleg met het zorgveld

Zorginkoop is niet een op zichzelf staande activiteit, waarbij we zelf bedenken wat goed is. Hierbij betrekken we en werken we steeds meer samen met het zorgveld: patiënten, zorgaanbieders, gemeenten en andere belanghebbenden. Door te innoveren, samen te werken en continu te blijven werken aan structurele vooruitgang, verbeteren we de zorg in Nederland en geven we invulling aan “Zorg die verder gaat”.

Zo betrekken we patiënten bij ons inkoopbeleid

De afgelopen jaren zijn patiëntenorganisaties en verzekerden steeds nauwer en vaker betrokken bij onze zorginkoop. We hebben forse ambities om dit verder uit te bouwen.

Samenwerken aan betere zorg met Regie in de Regio

In een aantal regio’s werken we met o.a. inwoners, zorgverleners en gemeenten aan het verbeteren van de zorg. Met als doel: een betere gezondheid en ervaren kwaliteit van zorg en lagere kosten per bewoner.

Ontwikkelingen en innovatie in de zorg

Nieuwe technologieën maken steeds meer mogelijk voor patiënt en zorgverlener. Daarom stimuleren we slimme innovaties die zorgprocessen verbeteren en zorg betaalbaar en bereikbaar houden.