Palliatieve zorg en de rol van de huisarts

CZ streeft naar goede palliatieve zorg die beter aansluit op de wensen en behoeften van onze verzekerden. Daarvoor werken we samen met het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ). Ook uw rol als huisarts is daarbij onmisbaar. Kijk wat uw rol is en hoe we u hierbij ondersteunen.

Wat is de rol van de huisarts?

Als huisarts blijft u gedurende de hele palliatieve fase gesprekken voeren met de patiënt en diens naasten over de behandeling en het levenseinde. Die wensen kunnen worden vastgelegd in een wilsverklaring.

Zolang de patiënt nog thuis woont bent u of de wijkverpleegkundige de centrale zorgaanbieder. U levert generalistische zorg. Als het beter is voor de patiënt schakelt u direct tweedelijns specialistische zorg in. Als centrale zorgaanbieder bekijkt u ook hoe vrijwilligers tijdens de laatste levensfase van de patiënt een bijdrage kunnen leveren.

Het vastleggen van de wensen van de patiënt

Dit verwachten we van u bij het vastleggen van de wensen van de patiënt:

 • De palliatieve fase start met een markeringsgesprek tussen u en de patiënt. Dit is het moment waarop een individueel zorgplan door u wordt opgesteld. Dit zorgplan wordt opgevolgd en zo nodig aangepast.
 • U bespreekt de wensen voor het laatste deel van het leven met de patiënt. Bijvoorbeeld over de behandeling en het levenseinde. Deze wensen zijn mogelijk vastgelegd in een wilsverklaring.
 • U kent en respecteert de wensen van de patiënt. Ook is het van belang dat u uw eigen grenzen aangeeft en de patiënt zo nodig verwijst naar een collega of andere hulpverlener.
 • Bespreek de wilsverklaring met de behandelend arts en de naasten van de patiënt. Hiermee voorkomt u misverstanden.
 • Neem de wilsverklaring op in het medisch dossier van de patiënt. Let er ook op dat u als de wilsverklaring wijzigt, deze wijzigingen ook doorvoert in het medisch dossier.

Meer over de wilsverklaring

Een wilsverklaring is een document waarin de wensen van de patiënt voor medische behandeling of levenseinde zijn vastgelegd. Een wilsverklaring is voor situaties waarin de patiënt niet meer over dit soort beslissingen kan praten. In een wilsverklaring kan opgeschreven worden wat een patiënt juist wel, of juist niet wil.

Wat is de rol van andere zorgaanbieders?

Om palliatieve zorg goed te laten functioneren, is het goed dat alle betrokken zorgaanbieders hun rol en verantwoordelijkheden weten. Dat zijn:

 1. Huisarts
 2. Wijkverpleegkundige
 3. Medisch specialistische zorg

Wat doet CZ voor betere palliatieve zorg?

Vanaf 2020 moet de palliatieve zorg beter aansluiten op de wensen en behoeften van onze verzekerden. Daar werken we samen aan met het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. Maar CZ doet méér.

CZ streeft naar palliatieve zorg die is afgestemd op de wensen en behoeften van de patiënt, ongeacht waar de zorg geleverd wordt. Thuis óf in een hospice in de vorm van begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging bijvoorbeeld. Om dat snel en goed te realiseren, hebben we aanvullend op het Nationaal Programma Palliatieve Zorg 6 aandachtspunten opgesteld die u ondersteunen om de zorg in de laatste levensfase te verbeteren.

 1. Centrale zorgaanbieder thuis: Eén centrale zorgaanbieder verleent de generalistische zorg. En vraagt indien nodig ondersteuning van collega’s met specialistische kennis.
 2. Samenspel formele en informele zorg: Een goede samenwerking tussen professionele zorgaanbieders, mantelzorgers en vrijwilligers bevordert de kwaliteit van zorg.
 3. Specialistische kennis: Heeft de centrale zorgaanbieder ondersteuning nodig? Dan zijn er in de tweede lijn palliatieve teams beschikbaar:
  • Volgens SONCOS moet het palliatieve team tenminste bestaan uit 2 medisch specialisten en een verpleegkundige met specifieke expertise in de palliatieve zorg (oncologie en pijngeneeskunde).
  • CZ wil daarnaast dat in het palliatieve team: 1 van de 2 specialisten een geriater is, er een diëtist aanwezig is en een spiritueel ondersteuner (geestelijk verzorger of maatschappelijk werker).
 4. Samenwerking tussen professionals: Er zijn vaak meerdere zorgaanbieders betrokken bij de palliatieve zorg. In het regionaal Netwerk Palliatieve zorg werkt u samen met professionals aan goede palliatieve zorg.
 5. Wilsverklaring: Goede informatievoorziening over het vastleggen van de wensen van de patiënt.
 6. Zorg in de laatste levensfase: Patiënten in de terminale fase en hun familie zitten vaak met veel vragen. Het CZ Zorgteam biedt één aanspreekpunt voor zorg in de laatste levensfase waar zij met vragen terecht kunnen.

Lees meer over de 6 aandachtspunten bij palliatieve zorg

Algemeen-NaarBoven