Informatie over de resultaten van de Waardemonitor 2018

CZ groep heeft dit jaar de HKZ-certificering en enkele PREM-vragen over het Begeleidingsgesprek Nieuw Geneesmiddel (BNG) niet mee kunnen nemen in de classificatiescore voor uw openbare apotheek. Dit in tegenstelling tot wat er is aangegeven in de Waardemonitor Openbare Apotheken 2018. Wij lichten het waarom daarvan graag toe.

16 augustus 2018

De classificatiescore voor uw openbare apotheek is tot stand gekomen op basis van de overige resultaten van de PREM en declaratiegegevens over de periode april 2017 tot en met maart 2018. De score en de daaraan verbonden A-, B-, of C-classificatie van uw apotheek voor 2018 zijn u in week 34 per brief medegedeeld.

Uitkomsten MOG/IVM/MFB-indicatoren

De 6 MOG/IVM/MFB-indicatoren die voor de classificatie van de apotheken zijn gebruikt, zijn beschreven in de Waardemonitor Openbare Apotheken 2018, die integraal onderdeel uitmaakt van de overeenkomst 2018. Deze indicatoren zijn berekend op basis van de bij CZ ingediende (her)declaraties van de apotheek over de periode april 2017 tot en met maart 2018 en zijn becijferd op basis van het aantal DDD’s (niet op basis van het aantal patiënten of aantal verpakkingen). De indicatoren zijn evenmin berekend op basis van SFK-cijfers, die gaan over het complete declaratiebestand van uw apotheek.

Resultaten PREM Farmacie-indicatoren

In 2018 zijn de patiëntervaringen in de Waardemonitor gewaardeerd op basis van de PREM Farmacie (Patient Reported Experience Measures). CZ groep gebruikt, zoals in de Waardemonitor is aangegeven, de Benchmark PREM Farmacie 2018 die door Significant is vastgesteld. Tijdens de berekening van de Benchmark PREM Farmacie 2018 is door Significant vastgesteld dat de betrouwbaarheid van de vragen over het BNG onvoldoende is. De resultaten van de betreffende vragen zijn dan ook niet berekend en zijn vervallen in de classificatie 2018. De punten zijn naar rato aangepast.

HKZ-indicator niet meegenomen in de Classificatie 2018

Op 29 januari 2018 heeft de Internationale Accreditatie Federatie (IAF) bepaald dat sommige niet-centraal geleide organisaties ten onrechte in aanmerking kwamen voor multi-site-HKZ-certificering. In de maanden daarna ontstond hierdoor onduidelijkheid over welke organisaties nog wel multi-site-HKZ-certificering mochten gebruiken. Hierdoor was voor een aanzienlijk aantal apotheken gedurende deze periode niet duidelijk was welk traject zij dienden te volgen voor hercertificering. Hierdoor konden zij niet tijdig over een nieuw HKZ-certificaat beschikken. Omdat hier sprake is van een overmachtssituatie heeft CZ groep besloten om de HKZ-certificering dit jaar eenmalig niet te laten meetellen voor de classificatie. Zo wordt niemand benadeeld. HKZ-certificaten zijn overigens drie jaar geldig, dus een certificaat geldt nooit voor alleen dat ene jaar. De puntentelling voor de classificatie is naar rato aangepast.

Aangepaste puntentelling classificatie 2018

Door het wegvallen van drie indicatoren (één HKZ en twee PREM) is de puntentelling aangepast.

Maximaal kunnen er per apotheek 26 punten (was 32) worden gescoord.

  • 19 tot en met 26 punten: groep A
  • 10 tot en met 18 punten: groep B
  • 0 tot en met 9 punten: groep C

Veelgestelde vragen classificatie 2018

Hebt u geen punten ontvangen bij de PREM-indicatoren?

CZ groep ontvangt uw PREM-resultaten van Significant, het bureau dat de Benchmark PREM Farmacie 2018 vaststelt. Om tot de Benchmark PREM Farmacie 2018 te worden toegelaten, gebruikt Significant alleen de PREM-resultaten die Significant vóór 15 mei 2018 heeft ontvangen van verzamelbureaus die voor apotheken vragenlijsten hebben uitgezet. Als u geen punten hebt ontvangen bij de PREM-indicatoren, dan betekent dit dat CZ groep uw PREM-resultaten niet heeft ontvangen van Significant.

Wilt u weten waarom CZ groep of Significant geen PREM-resultaten hebben ontvangen?

Neem dan contact op met het verzamelbureau dat u hebt gecontracteerd voor het vaststellen van uw PREM-resultaten.

Hebt u geen punten toegekend gekregen voor HKZ, maar bent u wel HKZ-gecertificeerd?

In 2018 ontvangt geen enkele apotheek punten voor HKZ-certificering omdat door overmacht een aanzienlijk aantal multi-site gecertificeerde apotheken niet single-site konden certificeren terwijl zij daartoe wel verplicht werden door de Raad voor Accreditatie. Daarom is HKZ-certificering eenmalig niet meegenomen in de classificatie 2018 en zijn de punten naar rato aangepast.

Hebt u geen punten ontvangen bij de MOG/IVM/MFB-indicatoren?

Als te weinig patiënten in uw apotheek een geneesmiddel ontvangen dat betrekking heeft op een (of meerdere) MOG/IVM/MFB-indicator(en), dan worden de MOG/IVM/MFB-indicatoren niet berekend. CZ groep berekent de classificatie van de apotheek in dat geval alleen op basis van de uitkomsten van de PREM. De te behalen score is hierbij naar rato aangepast.

Naar boven