Protocollen bij aflevering Bijlage II geneesmiddelen

Graag wijzen wij u op de protocollen die gelden rondom het afleveren van geneesmiddelen die opgenomen zijn in Bijlage II Regeling zorgverzekering*.

1 december 2017

Voor deze geneesmiddelen geldt dat de zorgaanbieder met de protocollen kan beoordelen of recht op vergoeding bestaat. Deze protocollen bestaan uit artsenverklaringen en apotheekinstructies en worden gecommuniceerd via de website www.znformulieren.nl. De geneesmiddelen waarvoor dit geldt zullen aan de zorgaanbieder worden gecommuniceerd middels ZN-coderingen. De ZN-codering, die via de Taxe wordt aangeleverd, bepaalt de manier van toetsen. Voor geneesmiddelen uit de Bijlage II groep 4 heeft iedere zorgverzekeraar een eigen beleid. We verwijzen u hiervoor naar het Reglement farmacie op onze zorgaanbiederssite.

Bij de levering van een Bijlage II geneesmiddel waarvoor een toetsing is vereist, bent u verplicht om de desbetreffende toetsing uit te voeren en toe te voegen aan het patiëntendossier. Dit geldt ook wanneer dit geneesmiddel voorheen door een andere zorgaanbieder is geleverd.

Het is alleen toegestaan om volledig en correct ingevulde artsenverklaringen in behandeling te nemen. Wij vragen u de voorwaarden op de artsenverklaring en/of apotheekinstructie nauwkeurig te toetsen en dit vast te leggen in het patiëntendossier. Bij een achterafcontrole kunnen deze documenten worden opgevraagd.

*Voor de meest actuele tekst van Bijlage II verwijzen wij u naar http://wetten.overheid.nl/ (zoek in de titel op 'Regeling zorgverzekering' en scroll dan links onder de hoofdstukken naar bijlage II) en de publicatie van de wijzigingen in de Staatscourant.

Naar boven