Akkoordverklaring voor ongecontracteerde ambulante GGZ vanaf 2022

CZ groep zal vanaf 1 januari 2022 haar beleid voor akkoordverklaringen uitbreiden naar ook ambulante GGZ. Dit houdt in dat voorafgaand aan GGZ zorg bij een ongecontracteerde zorgaanbieder, een akkoordverklaring aangevraagd moet worden.

16 november 2021

Voor GGZ zonder opname geldt dit alleen voor verzekerden die nieuw in zorg komen vanaf 1 januari 2022. Verzekerden die tot 31 december 2021 een GGZ traject zonder opname volgden en waarbij de behandeling wordt voorgezet vanaf 1 januari 2022 bij dezelfde zorgaanbieder, hoeven geen akkoordverklaring aan te vragen. Het lopende behandeltraject kan worden afgerond. Indien een verzekerde daarna opnieuw in zorg komt, dient er wel een akkoordverklaring te worden aangevraagd.

Akkoordverklaringenbeleid sinds 2019

CZ Groep voert sinds 2019 een beleid waarbij verzekerden die naar ongecontracteerde GGZ aanbieders gaan een akkoordverklaring moeten aanvragen wanneer zij geïndiceerd worden voor opname binnen een GGZ instelling. Dit was een eerste stap in het terugdringen van de almaar toenemende kosten voor ongecontracteerde GGZ. Hierbij wordt getoetst of de verzekerde daadwerkelijk aangewezen is op deze zorg.

Toegankelijkheid en betaalbaarheid van Zorg

Het uiteindelijke resultaat is een afname van kosten voor ongecontracteerde GGZ met opname. De kosten voor ongecontracteerde ambulante GGZ (dus zonder opname) zijn daarentegen enorm toegenomen. Deze zorg is naar verwachting niet altijd doelmatig. In verhouding zijn de kosten van ongecontracteerde GGZ ten opzichte van gecontracteerde GGZ enorm hoog. Ook in het kader van het tegengaan van de lange wachtlijsten binnen de GGZ die onder andere ontstaan door capaciteitstekorten is het noodzakelijk om de beschikbare middelen zo doelmatig mogelijk in te zitten.

CZ groep heeft de taak de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden voor onze verzekerden. Het voorkomen van ondoelmatige zorg helpt hierbij. Dit is dan ook de reden dat CZ groep vanaf 2022 ook de behandeling GGZ zonder opname bij een ongecontracteerde zorgaanbieder vooraf wil toetsen middels een akkoordverklaring.

Procedure

Op dit moment wordt er nog volop gewerkt om een inhoudelijk toetsingskader te ontwikkelen. Tot het moment dat het toetsingskader bekend wordt, kunnen er nog geen aanvragen ingediend worden.

Naar boven