Publicatie percentages varianten 2020 voor instellingen in de gbGGZ en gGGZ

In het zorginkoopbeleid GGZ 2020 heeft CZ groep aangegeven dat de uitwerking van de varianten 2020 uiterlijk 4 weken na publicatie van het NZa tarief 2020 worden gepubliceerd. Hieronder geven wij de uitwerking van variant 1 en 2 weer voor instellingen in de gbGGZ en gGGZ, met een omzetmaximum groter dan € 750.000,-.

27 augustus 2019

Variant 1

Met variant 1 wordt het omzetmaximum verhoogd, als de KPUC 2020 verlaagd wordt ten opzichte van 2019. De verlaging van de KPUC bepaalt de groeiruimte van het omzetmaximum. Het omzetmaximum stijgt met hetzelfde percentage als waarmee de KPUC daalt, tot een maximum van 5%.

Variant 2

Een verhoging van de KPUC en bijbehorend omzetmaximum in 2020 is mogelijk. Bij het verhogen van de KPUC en het omzetmaximum houden wij rekening met het onderhandelaarsakkoord GGZ dat in juli 2018 is afgesloten. Dit geldt ten minste voor de tarieven én voor de punten productiviteit, doelmatigheid en zinnige zorg. Voorwaarde hierbij is dat cliënten boven het afgesproken omzetmaximum tegen een significant lager tarief behandeld worden. Wij gaan ervan uit dat de vaste kosten van de instelling gedekt zijn en dat deze cliënten daarom tegen marginale meerkosten behandeld kunnen worden. CZ groep bespreekt deze variant met instellingen die specialistische behandelingen bieden en daarmee een (boven)regionale functie bezitten. Dit (boven)regionale profiel kan ook tot uitdrukking komen in het bieden van klinische zorg en daaraan gekoppelde kritische ambulante behandelingen als crisiszorg, IHT en FACT. CZ groep staat ervoor open om deze variant verder uit te werken in een meerjarenovereenkomst.

Zowel het omzetmaximum als de KPUC kunnen maximaal 1% stijgen bij variant 2. De behandeling van verzekerden boven het afgesproken omzetmaximum, vergoedt CZ groep tegen 75% van het overeengekomen tarief 2020.