ZorgPrestatieModel GGZ

Bent u een professional in de geestelijke gezondheidszorg of de forensische zorg? Vanaf 2022 zijn de prestaties voor basis-ggz, DBC’s en ZZP’s vervangen door het ZorgPrestatieModel (ZPM).

Uitleg ZorgPrestatieModel

In het Zorgprestatiemodel worden behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties. Daarnaast wordt gewerkt met zorgvraagtypen. Het zorgvraagtype geeft informatie over de zorgvraag van een patiënt, maar bepaalt niet de prijs van de behandeling. De prijs van de behandeling wordt bepaald door de zorgprestaties en de tarieven die hiervoor zijn afgesproken.

Op zorgprestatiemodel.nl vindt u alle informatie. Op deze website vindt u via downloads de door het programma en de NZa gepubliceerde documenten.

Tijdelijk geen afhandeling VECOZO declaraties ZPM

Het eerste half jaar van 2022 zal de CZ groep nog niet in staat zijn om declaraties van het ZPM ingediend via VECOZO te verwerken. Reden is een nieuw declaratie verwerkend systeem. Wij begrijpen dat dit vervelend is en extra werk oplevert, we doen ons best de periode zo kort mogelijk te houden.

Heeft u een getekende zorgovereenkomst 2022 en kunt u declareren dan vragen wij u echter wel om de declaraties vast in te dienen. Op basis van wat u heeft gedeclareerd wordt er maandelijks een voorschot aan u overgemaakt. U ontvangt hierover per maand bericht met de kenmerkgegevens voor uw administratie.

Op het moment dat CZ groep de declaraties kan verwerken zullen we voor uitbetaling de verrekening laten plaatsvinden met het verstrekte voorschot. Op dat moment ontvangt u ook de retourinformatie van de ingediende declaraties.

We willen nog benadrukken dat bij geen zorgovereenkomst of intentie tot zorgovereenkomst de declaratie via de verzekerden loopt. Verzekerden declaraties worden op de reguliere wijze door CZ verwerkt.

Update augustus 2022

De verwerking van declaraties ZPM via Vecozo door CZ-groep is helaas nog niet mogelijk. De reden hiervoor is dat de implementatie van dit onderdeel van het nieuwe declaratieverwerkingssysteem langer duurt dan verwacht. Wij begrijpen dat dit vervelend is en mogelijk extra werk oplevert. We doen er alles aan om het verwerken van Vecozo declaraties mogelijk te maken. De verwachting is dat we in de loop van september de eerste declaraties kunnen verwerken.

Tot dit tijd zal het beleid rondom het verstrekken van voorschotten gehandhaafd blijven. Indien u een getekende overeenkomst 2022 kunt u dus de declaraties in blijven sturen.

Tijdelijk voorschot ZPM

Indien uw EPD nog niet gereed is kunt u in aanmerking komen voor een overeenkomst tijdelijke bevoorschotting. Hieronder vindt u per situatie een toelichting.

  • U bent een zorgverlener in de GGZ en heeft een getekende zorgovereenkomst 2022 met CZ, maar kunt nog geen nota’s ZPM declareren.
    U motiveert waarom er behoefte is aan een overeenkomst tijdelijke bevoorschotting ZPM, vervolgens beoordelen wij of u in aanmerking komt. De eerder gecommuniceerde ondergrens van € 100.000 is komen te vervallen. Na goed overleg met de LVVP heeft CZ de omzetgrens vastgesteld op € 20.000.
  • U bent een instelling (met kwaliteitsstatuut Sectie III) en heeft nog geen getekende zorgovereenkomst 2022 met CZ.
    U motiveert waarom er behoefte is aan een overeenkomst tijdelijke bevoorschotting ZPM, vervolgens beoordelen wij of u in aanmerking komt. Er dient minimaal sprake te zijn van een intentie tot zorgovereenkomst 2022 en een lopende onderhandeling met zicht op een getekende overeenkomst.

Wilt u in aanmerking komen voor tijdelijke bevoorschotting? Maak dan gebruik van het aanvraagformulier. Dit kunt u opsturen per mail.

Beleid en contractering

In het inkoopbeleid lichten we onze visie op zorg toe en bespreken we de uitgangspunten bij de inkoop van de GGZ via het ZorgPrestatieModel. Tijdens de overgang op het ZPM gaat CZ ook over op contractering op onderneming voor de vrijgevestigde ggz zorgaanbieders.

Lees meer over ons beleid en over het aanvragen van een overeenkomst

Contact

Heeft u vragen over hoe CZ met het ZorgPrestatieModel omgaat? Raadpleeg hier onze contactgegevens.

Algemeen-NaarBoven