ZorgPrestatieModel GGZ

Bent u een professional in de geestelijke gezondheidszorg of de forensische zorg? Dan krijgt u te maken met het ZorgPrestatieModel (ZPM). Dat gaat vanaf 2022 de prestaties voor basis-ggz, DBC’s en ZZP’s vervangen.

Op zorgprestatiemodel.nl vindt u alle informatie. Op deze website vindt u via downloads de door het programma en de NZa gepubliceerde documenten.

Uitleg ZorgPrestatieModel

Om voorbereid te zijn op het ZorgPrestatieModel (ZPM) is een handreiking gemaakt. Deze ondersteunt zorgaanbieders bij de voorbereiding op de nieuwe manier van werken. De meest voorkomende vragen beantwoorden we vast hieronder:

 • Het ZPM betekent: één bekostiging (met één set aan regels) voor de generalistische basis-ggz, gespecialiseerde ggz, de langdurige ggz en de forensische zorg. Het ZPM is gebaseerd op prestaties die worden afgeleid van setting, beroep, soort en duur consult.
 • Het ZPM kent generieke prestaties. Generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz blijft apart herkenbaar op het niveau van de diagnose.
 • De diagnoseclassificatie blijft voorlopig hetzelfde. Dat betekent dat nog steeds de diagnosehoofdgroep of de basis-ggz profielen geregistreerd moeten worden voor vermelding op de factuur. Naast de vastlegging van de primaire diagnose volgens DSM 5 wordt de zorgvraagtypering vastgelegd.
 • Facturatie gaat niet meer in db(b)c’s, trajecten en zzp’s, maar in losse zorgprestaties die bijvoorbeeld per maand gedeclareerd kunnen worden. De doorlooptijd tussen behandeling, registratie en facturatie is daarmee kort.

Tijdelijk voorschot ZPM

Er zijn diverse redenen denkbaar waarom in de eerste maanden van 2022 nog geen declaratie verkeer mogelijk zal zijn. U heeft nog geen getekende zorgovereenkomst 2022. Uw EPD is nog niet gereed om elektronische ZPM declaraties in te dienen. Of CZ, Delta Lloyd en Nationale Nederlanden zijn begin 2022 nog niet in staat om uw elektronische ZPM declaraties te verwerken.

Daar staat tegenover dat het onderhanden werk van de lopende DBC’s eind van het jaar 2021 facturabel wordt en dit zorgt voor extra kasstroom. CZ wil een financieel stabiele introductie van het ZPM faciliteren en voorziet bij bepaalde situaties in een tijdelijk voorschot. Hieronder vindt u per situatie een toelichting.

 • U bent een zorgverlener in de GGZ en heeft een getekende zorgovereenkomst 2022 met CZ en u kunt nota’s ZPM declareren.
  Wanneer CZ de declaraties ZPM niet kan verwerken, zullen we conform zorgovereenkomst het gedeclareerde bedrag vooruitbetalen. U hoeft verder niets te doen.
 • U bent een zorgverlener in de GGZ en heeft een getekende zorgovereenkomst 2022 met CZ, maar kunt nog geen nota’s ZPM declareren.
  U motiveert waarom er behoefte is aan een overeenkomst tijdelijke bevoorschotting ZPM, vervolgens beoordelen wij of u in aanmerking komt. De eerder gecommuniceerde ondergrens van € 100.000 is komen te vervallen. Na goed overleg met de LVVP heeft CZ de omzetgrens vastgesteld op € 20.000.
 • U bent een instelling (met kwaliteitsstatuut Sectie III) en heeft nog geen getekende zorgovereenkomst 2022 met CZ.
  U motiveert waarom er behoefte is aan een overeenkomst tijdelijke bevoorschotting ZPM, vervolgens beoordelen wij of u in aanmerking komt. Er dient minimaal sprake te zijn van een intentie tot zorgovereenkomst 2022 en een lopende onderhandeling met zicht op een getekende overeenkomst.

Wilt u in aanmerking komen voor tijdelijke bevoorschotting? Maak dan gebruik van het aanvraagformulier. Dit kunt u opsturen per mail.

Beleid en Contractering

In het inkoopbeleid lichten we onze visie op zorg toe en bespreken we de uitgangspunten bij de inkoop van de GGZ via het ZorgPrestatieModel. Tijdens de overgang op het ZPM gaat CZ ook over op contractering op onderneming voor de vrijgevestigde ggz zorgaanbieders.

Lees meer over ons beleid en over het aanvragen van een overeenkomst

Omzetmaximum

Omdat DBC’s eind 2021 worden afgesloten, is het omzetplafond voor 2021 anders dan vorig jaar. CZ heeft dit effect al meegenomen door het omzetplafond voor 2021 aan te passen. Voor vrijgevestigde zorgaanbieders en groepspraktijken met een AGB-code beginnend met ‘03’ en ‘94’ is op landelijk niveau besloten dat het omzetplafond voor 2021 niet wijzigt.

Vanaf 2022, met de invoering van het ZorgPrestatieModel, houdt CZ vast aan een omzetmaximum. Lees meer over het omzetmaximum.

Contact

Heeft u vragen over hoe CZ met het ZorgPrestatieModel omgaat? Neemt u dan contact op per mail. Voor overige vragen kunt u hier de contactgegevens raadplegen.

Naar boven