Palliatieve zorg en de rol van de medisch specialist

CZ streeft naar goede palliatieve zorg die beter aansluit op de wensen en behoeften van onze verzekerden. Daarvoor werken we samen met het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. Ook uw rol als medisch specialist is daarbij onmisbaar. Kijk wat uw rol is en hoe we u hierbij ondersteunen.

Wat is de rol van de medisch specialist?

Heeft de centrale zorgaanbieder of een zorgaanbieder in het ziekenhuis hulp nodig? Dan schakelt hij een team tweedelijns specialisten in. Voor deze tweedelijns teams geldt een aantal voorwaarden. De bestaande SONCOS normen én aanvullende voorwaarden van CZ:

 • Volgens SONCOS moet het palliatieve team tenminste bestaan uit: 2 medisch specialisten en een verpleegkundige. De verpleegkundige heeft palliatieve zorg en pijnbestrijding als specifiek aandachtsveld (aandachtsvelder palliatieve zorg). De verpleegkundige houdt in de gaten dat artsen niet onnodig doorbehandelen, kijkt naar de sociale en spirituele behoeften van patiënten en deelt kennis met collega’s.
 • CZ wil daarnaast dat in het palliatieve team: 1 van de 2 specialisten een geriater is, er een diëtist aanwezig is en een spiritueel ondersteuner (geestelijk verzorger of maatschappelijk werker)

Lees meer over de eisen voor het palliatieve team in de tweede lijn

Wat is de rol van andere zorgaanbieders?

Om palliatieve zorg goed te laten functioneren, is het goed dat alle betrokken zorgaanbieders hun rol en verantwoordelijkheden weten. Dit zijn de betrokken zorgaanbieders:

Medisch specialistische zorg – WijkverpleegkundigeHuisarts

Zo werken we aan betere palliatieve zorg

Vanaf 2020 moet de palliatieve zorg beter aansluiten op de wensen en behoeften van onze verzekerden. Daar werken we samen aan met het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. Maar CZ doet méér. Kijk hoe we de zorg in de laatste levensfase verder verbeteren.

Wat doet CZ voor betere palliatieve zorg?

CZ streeft naar palliatieve zorg die is afgestemd op de wensen en behoeften van de patiënt, ongeacht waar de zorg geleverd wordt. Thuis óf in een hospice in de vorm van begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging bijvoorbeeld. Om dat snel en goed te realiseren, hebben we aanvullend op het Nationaal Programma Palliatieve Zorg 6 aandachtspunten opgesteld die u ondersteunen om de zorg in de laatste levensfase te verbeteren.

 1. Centrale zorgaanbieder thuis: Eén centrale zorgaanbieder verleent de generalistische zorg. En vraagt indien nodig ondersteuning van collega’s met specialistische kennis.
 2. Samenspel formele en informele zorg: Een goede samenwerking tussen professionele zorgaanbieders, mantelzorgers en vrijwilligers bevordert de kwaliteit van zorg.
 3. Specialistische kennis: Heeft de centrale zorgaanbieder ondersteuning nodig? Dan zijn er in de tweede lijn palliatieve teams beschikbaar:
  Volgens SONCOS moet het palliatieve team tenminste bestaan uit: 2 medisch specialisten en een verpleegkundige met specifieke expertise in de palliatieve zorg (oncologie en pijngeneeskunde).
  CZ wil daarnaast dat in het palliatieve team: 1 van de 2 specialisten een geriater is, er een diëtist aanwezig is en een spiritueel ondersteuner (geestelijk verzorger of maatschappelijk werker).
 4. Samenwerking tussen professionals: Er zijn vaak meerdere zorgaanbieders betrokken bij de palliatieve zorg. In het regionaal Netwerk Palliatieve zorg werkt u samen met professionals aan goede palliatieve zorg.
 5. Wilsverklaring: Goede informatievoorziening over het vastleggen van de wensen van de patiënt.
 6. Zorg in de laatste levensfase: Patiënten in de terminale fase en hun familie zitten vaak met veel vragen. Het CZ Zorgteam biedt één aanspreekpunt voor zorg in de laatste levensfase waar zij met vragen terecht kunnen.

Lees meer over de 6 aandachtspunten bij palliatieve zorg

Algemeen-NaarBoven