Wondzorg en de rol van ziekenhuizen en medisch specialisten

CZ streeft naar goede wondzorg, met wonden die sneller sluiten en minder complicaties geven. Dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we uw hulp bij nodig, want ziekenhuizen en medisch specialisten hebben een belangrijke rol in de samenwerking rondom complexe wondzorg.

Wat de rol van ziekenhuizen en medisch specialisten?

In onze optiek vindt wondzorg zoveel mogelijk plaats in de eerste lijn, zo dicht mogelijk bij de patiënt. Waar nodig kan de tweede lijn ondersteunen bij diagnostiek of noodzakelijke ingrepen. Ziekenhuizen en medisch specialisten:

  • hebben hierbij een belangrijke samenwerkingsrol, vanwege hun specifieke kennis, mogelijkheden en apparatuur;
  • worden betrokken als onderliggend lijden het genezen van een wond belemmert;
  • hebben bij post operatieve wonden een belangrijke rol in het signaleren van problemen bij de genezing van een wond.

De regie voor de afspraken rondom complexe wondzorg ligt in de regio en wordt gecoördineerd door de wondregisseur. Een wondregisseur is specialistisch geschoold in wondzorg, sturend in het uitvoeren van complexe wondzorg en het handhaven van afspraken in de keten. Zo ontstaat een integrale wondzorgketen die samenwerkt in het belang van de patiënt.

Wat is de rol van de andere behandelaars?

Om de integrale wondzorgketen goed te laten functioneren, willen we dat zorgaanbieders hun rol en verantwoordelijkheden in de keten beter oppakken. Dit zijn de behandelaars in de wondzorgketen:

  1. Wijkverpleging
  2. Huisartsenzorg
  3. Hulpmiddelen
  4. Medisch specialistische zorg

Kijk wat ieders rol is in de wondzorgketen

Waarom kan wondzorg beter?

Jaarlijks zijn er in Nederland zo’n 400.000 wondzorgpatiënten. Zij worden vaak dagelijks, soms zelfs meerdere keren per dag behandeld. In de praktijk zien we helaas dat wonden vaak nog niet goed genezen. Bijvoorbeeld doordat zorgaanbieders onderling te weinig met elkaar communiceren. Of doordat het kennisniveau bij zorgaanbieders niet altijd toereikend is. De wondbehandeling is daardoor vaak versnipperd en inefficiënt.

Hoe kan wondzorg beter?

Het verhogen van kennis en het verbeteren van de communicatie tussen zorgaanbieders zijn de eerste stappen naar betere wondzorg. Ons uiteindelijke doel is een integrale wondzorgketen. Maar dat kunnen we niet alleen. Daarom bundelen we onze kennis en expertise met die van onze partners in het veld.

Pilots als proef op de som

In 6 pilots hebben we zorgprofessionals bij elkaar gebracht en oplossingen gefaciliteerd die bijdragen aan betere wondzorg in de hele keten. De resultaten zijn opvallend: een complexe wond kan vele malen sneller genezen door een andere werkwijze. Een goede inschatting van wonden, het in de gaten houden van de genezing en het vergroten van kennis over wonden bij huisartsen en thuiszorgorganisaties versnelt het genezen van een complexe open beenwond (Ulcus Cruris). Hierdoor kan de genezing van de wond met gemiddeld 20 weken worden verkort.

Beter voor het welzijn van patiënt en mantelzorger én voor de zorgkosten. Want de pilot liet zien dat er per patiënt ongeveer € 700 minder is uitgegeven aan wondverzorging (materiaal en zorg). CZ verwacht dat ook het aantal verwijzingen naar ziekenhuizen zal verminderen. We hebben de ervaringen die zijn opgedaan in de pilots verwerkt in de zorginkoop voor 2018.

Wat doet CZ voor betere wondzorg?

  • We gaan de discussie aan met partijen in het veld over nieuwe ontwikkelingen zoals ketenzorg en stepped care. Waar wondzorg onderwerp van gesprek is, praten wij mee.
  • We nodigen zorgprofessionals uit om nieuwe ideeën en initiatieven met ons te delen. Zelf delen we proactief onze kennis met alle betrokken partijen.
  • We brengen zorgprofessionals bij elkaar en faciliteren oplossingen die bijdragen aan verbetering van wondzorg in de keten.

Goede wondzorg voor iederéén

CZ zet zich in voor betere wondzorg. Dat doen we al een aantal jaren met succes. We zien dat complexe wondzorg steeds meer aandacht krijg. Wonden worden daardoor adequater behandeld en sluiten sneller.

Ook in 2021 blijven we ons inzetten voor betere wondzorg. We maken met zorgaanbieders in de hele keten afspraken over de organisatie van complexe wondzorg. En over de inzet van specifiek daarvoor opgeleide medewerkers en juist gebruik van wondverbandmiddelen. Wat dit voor de verschillende zorgaanbieders betekent, leest u in het zorginkoopbeleid van de specifieke sector.

Algemeen-NaarBoven