Module Intervisie

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze module, voldoet de praktijk naast de voorwaarden van de Basisovereenkomst minimaal aan de volgende voorwaarden. De praktijk blijft hieraan voldoen gedurende de looptijd van de module:

 • IDAlle in de praktijk werkzame fysiotherapeuten nemen deel aan een intervisietraject van het praktijkkwaliteitsregister. Voor 2021 erkent* CZ groep het register van Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) als praktijkkwaliteitsregister voor de Module Intervisie.
 • Elke in de praktijk werkzame fysiotherapeut heeft gedurende een kalenderjaar minimaal drie fysieke intervisiebijeenkomsten gevolgd. Hoewel fysieke bijeenkomsten de voorkeur hebben, geldt voor 2020 dat deze bijeenkomsten ook digitaal plaats mochten vinden, in lijn met de COVID-richtlijnen van het RIVM. Zodra de richtlijnen het toelaten, vinden de bijeenkomsten weer fysiek plaats. Voor deze bijeenkomsten gelden de volgende criteria:
  - de duur van de bijeenkomst is minimaal twee uur;
  - de groep bestaat uit minimaal vijf, maar maximaal acht fysiotherapeuten van bij voorkeur zo veel mogelijk, maar ten minste twee verschillende praktijken;
  - de bijeenkomsten worden geleid door een speciaal daarvoor opgeleide, onafhankelijke coach (niet werkzaam bij een van de praktijken waar ook één of meerdere deelnemers werkzaam zijn), die staat ingeschreven in een register voor intervisiecoaches of in een specifieke applicatie die voor de intervisiedeelnemers toegankelijk is.
 • Na iedere intervisiebijeenkomst stelt de fysiotherapeut een SMART ontwikkelplan op (voor de PDCA-cyclus).
 • Vaste onderwerpen van intervisie zijn minimaal het klinisch redeneren (onder andere richtlijnen en doelmatigheid), outcome-indicatoren en het stimuleren van de zelfredzaamheid van de patiënt.
 • De zorgaanbieder verleent toestemming aan het praktijkkwaliteitsregister om deelname-gegevens te delen met CZ groep. Zonder deze toestemming is het niet mogelijk om deze module af te sluiten.
 • Voor het afsluiten van deze module per 2021 geldt dat in 2019 aan bovenstaande voorwaarden is voldaan; voor 2022 geldt dat over 2020 en voor 2023 geldt dat over 2021.
 • Alle in de praktijk werkzame fysiotherapeuten nemen deel aan een intervisietraject van het praktijkkwaliteitsregister. CZ groep erkent* bij de publicatie van het zorginkoopbeleid voor 2023 in ieder geval het register van Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) als praktijkkwaliteitsregister voor de Module Intervisie. Eventueel aanvullende registers publiceert CZ groep uiterlijk 1 september 2022 op zijn website.

*Bekijk de voorwaarden die CZ groep hanteert op basis waarvan een aspirant praktijkkwaliteitsregister in aanmerking kan komen voor erkenning.

Eenmalige coulance Module Intervisie 2021

Recent is bij CZ aan het licht gekomen dat de overwegingen die destijds relevant waren bij het met terugwerkende kracht toekennen van de Module Transparantie 2021, niet toegepast zijn bij de Module Intervisie in 2021. Daarom hebben wij, in overleg met het KNGF, het volgende besloten.

Praktijken kunnen op basis van eenmalige coulance op praktijkniveau met terugwerkende kracht in aanmerking komen voor de Module Intervisie in 2021. Dit kan als elke in de praktijk werkzame fysiotherapeut gedurende het kalenderjaar 2019 minimaal drie fysieke intervisiebijeenkomsten met een erkende intervisiecoach heeft gevolgd en daarnaast aan alle overige voorwaarden van de Module Intervisie heeft voldaan.

Deze regeling geldt enkel voor de Module Intervisie in 2021. Praktijken die in 2019 hebben deelgenomen aan het KNGF-plusprogramma of intervisie hebben gevolgd bij de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) komen niet in aanmerking voor deze regeling. Deze praktijken hebben eerder de mogelijkheid gehad om in aanmerking te komen voor de Module Intervisie 2021.

Wat betekent dit voor u?

Wilt u in aanmerking komen voor deze coulance-regeling voor de Module Intervisie 2021? Dan vragen wij u om zo snel mogelijk, maar uiterlijk 16 september 2022 hiervoor de gegevens bij ons aan te leveren. Dit is een overzicht van alle in 2019 werkzame fysiotherapeuten in de praktijk met daarbij per medewerker vermeld:

 • voorletter(s) en achternaam;
 • geboortedatum;
 • persoonlijke AGB-code;
 • KNGF-relatienummer.

Hier vindt u een format  dat u hiervoor kunt gebruiken. Daarnaast dient per medewerker een presentielijst van de intervisiebijeenkomsten in 2019 aangeleverd te worden. Dit is een uitdraai (pdf) van de originele, door de intervisiecoach in Compass ingevoerde presentielijsten. Met behulp van dit stappenplan kan de medewerker dit uit Compass downloaden.

Alle informatie anders dan hierboven gespecificeerd, onvolledige aanvragen of aanvragen die zijn ontvangen na 16 september 2022 nemen wij niet in behandeling. Heeft een therapeut in 2019 minder dan drie intervisiebijeenkomsten gevolgd? Dan komt uw praktijk niet in aanmerking voor de eenmalige coulanceregeling voor de Module Intervisie in 2021. Het heeft dan geen zin om een aanvraag voor de coulanceregeling in te dienen.

U kunt de informatie per e-mail bij ons aanleveren onder vermelding van uw praktijk AGB-code. Aan te leveren informatie is per praktijk één ingevuld medewerkersformulier in Excel én per medewerker een pdf-presentielijst uit Compass. Wij sturen u een ontvangstbevestiging als de informatie in goede orde is ontvangen en dat wij deze in behandeling nemen. Wij toetsen vervolgens of aan de voorwaarden van de Module Intervisie in 2021 is voldaan.

Uiterlijk 31 december 2022 wordt u op het e-mailadres waarop de aanvraag is ingediend, geïnformeerd of de praktijk in aanmerking komt voor deze coulanceregeling. Komt uw praktijk voor de regeling in aanmerking? Dan kennen wij met terugwerkende kracht de opslag van de Module Intervisie over 2021 toe. Hiervoor vindt op een later moment een nabetaling plaats.

Veelgestelde vragen

Coulance in 2022 voor deelnemers KNGF Plus programma loopt af op 31 december 2022

De coulance op basis van deelname aan het KNGF Plus programma, die we in 2022 kenden voor de module intervisie, eindigt op 31 december 2022. Om in aanmerking te komen voor de module intervisie in 2023 gelden bovenstaande voorwaarden.

Looptijd

De verschillende modules zijn af te sluiten per 1 januari 2021, 1 januari 2022 en 1 januari 2023. Tussentijds instromen is niet mogelijk. De einddatum van de module is gelijk aan die van de overeenkomst, mits jaarlijks aan de voorwaarden wordt voldaan.

Naar boven