Module Intervisie

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze module, voldoet de praktijk naast de voorwaarden van de Basisovereenkomst minimaal aan de volgende voorwaarden. De praktijk blijft hieraan voldoen gedurende de looptijd van de module:

 • Alle in de praktijk werkzame fysiotherapeuten nemen deel aan een intervisietraject van het praktijkkwaliteitsregister. Welke registers CZ groep erkent, vindt u op de pagina Beleid fysiotherapie, uiterlijk vier weken voor het moment dat de overeenkomst wordt aangeboden.
 • Elke in de praktijk werkzame fysiotherapeut heeft gedurende een kalenderjaar minimaal drie fysieke intervisiebijeenkomsten gevolgd. Voor deze bijeenkomsten gelden de volgende criteria:
  - de duur van de bijeenkomst is minimaal twee uur;
  - de groep bestaat uit minimaal vijf, maar maximaal acht fysiotherapeuten van bij voorkeur zo veel mogelijk, maar ten minste twee verschillende praktijken;
  - de bijeenkomsten worden geleid door een speciaal daarvoor opgeleide, onafhankelijke coach (niet werkzaam bij een van de praktijken waar ook één of meerdere deelnemers werkzaam zijn), die staat ingeschreven in een register voor intervisiecoaches of in een specifieke applicatie die voor de intervisiedeelnemers toegankelijk is.
 • Na iedere intervisiebijeenkomst stelt de fysiotherapeut een SMART ontwikkelplan op (voor de PDCA-cyclus).
 • Vaste onderwerpen van intervisie zijn minimaal het klinisch redeneren (onder andere richtlijnen en doelmatigheid), outcome-indicatoren en het stimuleren van de zelfredzaamheid van de patiënt.
 • De zorgaanbieder verleent toestemming aan het praktijkkwaliteitsregister om deelname-gegevens te delen met CZ groep. Zonder deze toestemming is het niet mogelijk om deze module af te sluiten.
 • Voor het afsluiten van deze module per 2021 geldt dat in 2019 aan bovenstaande voorwaarden is voldaan; voor 2022 geldt dat over 2020 en voor 2023 geldt dat over 2021.

Aanvraagprocedure

Op basis van de informatie waar CZ groep over beschikt, krijgt de zorgaanbieder een passend aanbod voor 2021. Hebt u vragen over dit aanbod? Dan kunt u dit laten weten via het contactformulier op onze website.

Looptijd

De verschillende modules zijn af te sluiten per 1 januari 2021, 1 januari 2022 en 1 januari 2023. Tussentijds instromen is niet mogelijk. De einddatum van de module is gelijk aan die van de overeenkomst, mits jaarlijks aan de voorwaarden wordt voldaan.