Module Intervisie

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze module, voldoet de praktijk naast de voorwaarden van de Basisovereenkomst minimaal aan de volgende voorwaarden. De praktijk blijft hieraan voldoen gedurende de looptijd van de module:

 • Alle in de praktijk werkzame fysiotherapeuten nemen deel aan een intervisietraject van het praktijkkwaliteitsregister. Voor 2021 erkent* CZ groep het register van Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) als praktijkkwaliteitsregister voor de Module Intervisie.
 • Elke in de praktijk werkzame fysiotherapeut heeft gedurende een kalenderjaar minimaal drie fysieke intervisiebijeenkomsten gevolgd. Hoewel fysieke bijeenkomsten de voorkeur hebben, geldt voor 2020 dat deze bijeenkomsten ook digitaal plaats mochten vinden, in lijn met de covid-richtlijnen van het RIVM. Zodra de richtlijnen het toelaten, vinden de bijeenkomsten weer fysiek plaats. Voor deze bijeenkomsten gelden de volgende criteria:
  - de duur van de bijeenkomst is minimaal twee uur;
  - de groep bestaat uit minimaal vijf, maar maximaal acht fysiotherapeuten van bij voorkeur zo veel mogelijk, maar ten minste twee verschillende praktijken;
  - de bijeenkomsten worden geleid door een speciaal daarvoor opgeleide, onafhankelijke coach (niet werkzaam bij een van de praktijken waar ook één of meerdere deelnemers werkzaam zijn), die staat ingeschreven in een register voor intervisiecoaches of in een specifieke applicatie die voor de intervisiedeelnemers toegankelijk is.
 • Na iedere intervisiebijeenkomst stelt de fysiotherapeut een SMART ontwikkelplan op (voor de PDCA-cyclus).
 • Vaste onderwerpen van intervisie zijn minimaal het klinisch redeneren (onder andere richtlijnen en doelmatigheid), outcome-indicatoren en het stimuleren van de zelfredzaamheid van de patiënt.
 • De zorgaanbieder verleent toestemming aan het praktijkkwaliteitsregister om deelname-gegevens te delen met CZ groep. Zonder deze toestemming is het niet mogelijk om deze module af te sluiten.
 • Voor het afsluiten van deze module per 2021 geldt dat in 2019 aan bovenstaande voorwaarden is voldaan; voor 2022 geldt dat over 2020 en voor 2023 geldt dat over 2021.
 • Alle in de praktijk werkzame fysiotherapeuten nemen deel aan een intervisietraject van het praktijkkwaliteitsregister. CZ groep erkent* bij de publicatie van het zorginkoopbeleid voor 2023 in ieder geval het register van Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) als praktijkkwaliteitsregister voor de Module Intervisie. Eventueel aanvullende registers publiceert CZ groep uiterlijk 1 september 2022 op zijn website.

*Bekijk de voorwaarden die CZ groep hanteert op basis waarvan een aspirant praktijkkwaliteitsregister in aanmerking kan komen voor erkenning.

Coulance in 2022 voor deelnemers KNGF Plus programma loopt af op 31 december 2022

De coulance op basis van deelname aan het KNGF Plus programma, die we in 2022 kenden voor de module intervisie, eindigt op 31 december 2022. Om in aanmerking te komen voor de module intervisie in 2023 gelden bovenstaande voorwaarden.

Looptijd

De verschillende modules zijn af te sluiten per 1 januari 2021, 1 januari 2022 en 1 januari 2023. Tussentijds instromen is niet mogelijk. De einddatum van de module is gelijk aan die van de overeenkomst, mits jaarlijks aan de voorwaarden wordt voldaan.

Naar boven