Module Minimale dataset

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze module, voldoet de praktijk naast de voorwaarden van de Basisovereenkomst minimaal aan de volgende voorwaarden. De praktijk blijft hieraan voldoen gedurende de looptijd van de module:

Voorwaarden

  • Een praktijk kan in/vanaf 2023 de module MDS afsluiten als zij in 2022 aantoonbaar aan de voorwaarden heeft voldaan. Dit kan worden aangetoond door het aanleveren van de procesinformatie via een EPD of praktijkkwaliteitsregister.
  • CZ groep erkent bij de publicatie van dit zorginkoopbeleid voor 2023 in ieder geval het volgende praktijkkwaliteitsregister: Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). Eventueel aanvullende registers publiceert CZ groep uiterlijk 1 september 2022 op zijn website. Voor het vaststellen of de zorgaanbieder aantoonbaar aan de voorwaarden heeft voldaan, beoordeelt CZ groep de eerste zes maanden van 2022.
  • Praktijken die hier niet aan voldoen, kunnen in 2021 of 2022 starten met het toepassen van de MDS. Als zij aantoonbaar voldoen aan de voorwaarden, kunnen zij in 2023 instromen in deze module.
  • De zorgaanbieder past de volledige MDS COPD en/of aspecifieke lage rugpijn toe.
  • Van alle patiënten met COPD en/of aspecifieke lage rugpijn die de zorgaanbieder behandelt, wordt bij minimaal 85% de MDS toegepast (inclusie). Bij deze patiënten worden de volledige voor-, tussen- en nametingen ingevuld, zoals gedefinieerd in de MDS.
  • De zorgaanbieder maakt minimaal eenmaal per jaar procesinformatie over de MDS inzichtelijk voor CZ groep via aanlevering door een EPD of praktijkkwaliteitsregister. De zorgaanbieder zorgt dat het EPD of praktijkkwaliteitsregister deze informatie uiterlijk op 15 augustus 2022 aanlevert over de eerste zes maanden van 2022.
  • De zorgaanbieder verleent toestemming aan het EPD of praktijkkwaliteitsregister om deze procesinformatie te delen met CZ groep. Zonder deze toestemming is het niet mogelijk om deze module af te sluiten.

Aanvullende mogelijkheid datadoorlevering via LDF

Voor 2022 hebben wij afspraken gemaakt met het KNGF voor datadoorlevering via de landelijke database fysiotherapie (LDF).

Looptijd

De verschillende modules zijn af te sluiten per 1 januari 2021, 1 januari 2022 en 1 januari 2023. Tussentijds instromen is niet mogelijk. De einddatum van de module is gelijk aan die van de overeenkomst, mits jaarlijks aan de voorwaarden wordt voldaan.

Vervolg Pilot 'Aspecifieke lage rugpijn en COPD'

In 2018 en 2019 heeft er de pilot ‘aspecifieke lage rugpijn en COPD’ plaatsgevonden, waarbij fysiotherapeuten, experts en patiënten twee minimale datasets (MDS) hebben vormgegeven die in de dagelijkse praktijk zijn getest. Het doel van dit traject was het transparant maken van de kwaliteit van fysiotherapie bij COPD en aspecifieke lage rugpijn.

Begin 2020 zijn de resultaten verschenen van dit onderzoek, dat door IQ Healthcare is uitgevoerd.

Voor 2021, 2022 en 2023 hebben de MDS-en een rol gekregen in het inkoopbeleid. Bent u benieuwd naar de inhoud van de MDS? Bekijk onderstaande documenten voor meer informatie.

MDS aspecifieke lage rugpijn

MDS COPD

Naar boven