Module Transparantie

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze module, voldoet de zorgaanbieder naast de voorwaarden van de Basisovereenkomst minimaal aan de volgende voorwaarden. De zorgaanbieder blijft hieraan voldoen gedurende de looptijd van de module:

  • De zorgaanbieder heeft vóór het afsluiten van deze module minimaal twee volledige kalenderjaren een overeenkomst gesloten met CZ groep voor het leveren van fysiotherapie.
  • De landelijke behandelindex 2019 van de zorgaanbieder, zoals vastgesteld door Vektis, wijkt maximaal één standaarddeviatie af van 100. Dat wil zeggen dat de behandelindex over heel 2019 84 of hoger is en 116 of lager. Voor 2022 geldt de behandelindex over heel 2019 of over de eerste twee kwartalen van 2021, in het voordeel van de zorgaanbieder. Voor 2023 geldt de behandelindex over heel 2021. Als er geen behandelindex is vastgesteld over betreffend jaar, is het niet mogelijk om deze module af te sluiten.
  • De zorgaanbieder voldoet aan de voorwaarden voor de module Patiëntervaring en zet daarnaast bij minimaal 40% van de behandelde patiënten de vragenlijsten uit. Het totaal aantal patiënten betreft het aantal unieke patiënten, zoals vermeld in de spiegelinformatie die is opgesteld door Vektis.
  • De zorgaanbieder voldoet aan de voorwaarden voor de module Intervisie.
  • De zorgaanbieder voldoet aan de voorwaarden voor de module Minimale dataset. Daarnaast maakt de zorgaanbieder de uitkomsten op zorgaanbiederniveau van de GPE en SBST (bij aspecifieke lage rugpijn) en van de CCQ en de 6 MWT (bij COPD) transparant voor CZ groep.
  • De zorgaanbieder verzamelt continu data (op het niveau van de fysiotherapeut, de praktijk en het netwerk) van onder andere dossiervoering, het gebruik van meetinstrumenten en de patiëntervaringen via een dataverzamelingsprogramma van het praktijkkwaliteitsregister. Voor 2021 erkent* CZ groep het register van Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) als praktijkkwaliteitsregister voor de Module Transparantie. Het praktijkkwaliteitsregister zorgt voor een benchmark van de data en maakt deze gegevens middels een frequent geüpdatet dashboard transparant naar de zorgaanbieder, zodat de zorgaanbieder hierop de PDCA-cyclus kan inrichten. Minimaal eenmaal per twee jaar vindt er een onafhankelijke toetsing plaats.
  • De zorgaanbieder verleent toestemming aan het praktijkkwaliteitsregister om deelname-gegevens te delen met CZ groep. Zonder deze toestemming is het niet mogelijk om deze module af te sluiten.
  • Het praktijkkwaliteitsregister bestaat minimaal uit 250 geregistreerde praktijken.
  • Voor het afsluiten van deze module per 2021 geldt dat in 2019 aan bovenstaande voorwaarden is voldaan; voor 2022 geldt dat over 2020 en voor 2023 geldt dat over 2021.
  • De module Transparantie is niet in combinatie met andere modules af te sluiten.

*Bekijk de voorwaarden die CZ groep hanteert op basis waarvan een aspirant praktijkkwaliteitsregister in aanmerking kan komen voor erkenning.

Looptijd

De verschillende modules zijn af te sluiten per 1 januari 2021, 1 januari 2022 en 1 januari 2023. Tussentijds instromen is niet mogelijk. De einddatum van de module is gelijk aan die van de overeenkomst, mits jaarlijks aan de voorwaarden wordt voldaan.

Naar boven