Inzoomen op de regio om knelpunten in de zorg aan te pakken

De ene regio is de andere niet, dat geldt ook voor de knelpunten in de zorg. Met de publicatie van het regiobeeld van Den Haag, is er inmiddels in vijf regio’s een objectief beeld van de huidige en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.

21 februari 2020

Knelpunten

Per regio zijn de drie belangrijkste knelpunten in de huidige en toekomstige zorgvraag en -aanbod beschreven. Opvallend is dat de regiobeelden laten zien dat landelijk herkenbare problemen, zoals bijvoorbeeld capaciteitsproblemen in de zorg, regionaal verschillende oorzaken hebben.

Regiobeelden

In de verschillende hoofdlijnenakkoorden zijn met de minister afspraken gemaakt over het opstellen van regionale analyses op hoofdlijnen. Dit regiobeeld geeft een overzicht van de stand van zaken en de regionale opgaves. In de transitie naar ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’ zijn de regiobeelden een belangrijk onderdeel om de uitdagingen in de regio met zorgpartijen planmatig aan te pakken. CZ geeft mede met de publicatie van de regiobeelden invulling aan deze afspraken.

Regiobeeld

Objectivering van de regionale opgave

De gedeelde regiobeelden geven een objectief en gedragen beeld van de stand van zaken en de opgaves in de diverse regio’s. De regiobeelden geven een weergave op hoofdlijnen en zijn opgesteld op basis van beschikbare onderzoeken en databronnen. Op basis hiervan kunnen prioriteiten worden gesteld door stakeholders en kunnen belangen worden geobjectiveerd.

Eerder publiceerde CZ al regiobeelden voor de regio’s Zeeland, Mijnstreek, West Brabant en Zuid-Hollandse Eilanden, nu komt daar de regio Den Haag bij. Uit de analyses blijkt dat landelijk herkenbare problemen regionaal verschillende oorzaken kennen. Bij de aanpak van de knelpunten spelen lopende initiatieven en de regionale context dan ook een belangrijke rol.

Geen blauwdruk maar regionaal maatwerk

Edwin Leutscher, manager regioregie bij CZ, ziet het in de dagelijkse praktijk. “Er is geen blauwdruk, alleen met regionaal maatwerk kun je de knelpunten waar mensen nu of in de toekomst tegen aan kunnen lopen aanpakken. Als je de problemen in de zorg wilt oplossen, dan kan je een Zeeuwse oplossing niet op de regio Den Haag plakken.” Een van de voorbeelden is volgens hem het landelijke capaciteitsprobleem in de ouderenzorg. “Daarvoor is niet één oplossing die je landelijk kan toepassen. De oorzaak verschilt per regio. In Zeeland moet je veel meer kijken naar oplossingen om personeel aan te trekken of efficiënt in te zetten, terwijl in de regio Den Haag het vraagstuk veel meer gaat om voldoende bedden en in mindere mate over personeel.”

Regionale issues los je niet alleen op, dat doe je met elkaar

In de praktijk blijkt dat de organisatie van zorg op regionaal niveau steeds meer van belang wordt en ook duidelijk vorm begint te krijgen. Zorgverzekeraars spelen daar volgens CZ een belangrijke rol in. Via contractering worden met verschillende zorgverleners afspraken gemaakt die aansluiten bij de regionale visie. Maar de regie gaat verder, want het is ook belangrijk om de verschillende financiers van de zorg bij elkaar te brengen. Op veel plekken zie je al voorbeelden waarop de verschillende zorgdomeinen aan elkaar worden gekoppeld. Een goede ontwikkeling vindt Edwin Leutscher. “Op deze manier ontstaan er oplossingen voor knelpunten waar mensen in de regio zich ook in herkennen.”