Vergoeding kunstgebit (klikgebit) op implantaten

Wat krijgt u vergoed voor een kunstgebit (klikgebit) op implantaten? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Voor deze vergoeding wijzigt in 2018 een voorwaarde.

Basisverzekering

Voor het plaatsen van implantaten en het aanbrengen van het kunstgebit (klikgebit) hierop, krijgt u een vergoeding vanuit uw basisverzekering. Deze vergoeding geldt alleen wanneer sprake is van een geheel tandeloze, ernstig geslonken kaak.

U krijgt bij de basis- en aanvullende verzekering maximaal het wettelijk tarief vergoed:

Wettelijke tarievenlijst t/m 28 februari 2017
Wettelijke tarievenlijst vanaf 1 maart 2017
Wettelijke tarievenlijst vanaf 1 januari 2018

Voor sommige behandelingen betaalt u materiaal- en techniekkosten. Hiervoor zijn geen wettelijke tarieven. Wat hiervoor normale bedragen zijn, vindt u in de referentielijst. Zo kunt u zien of uw mondzorgverlener gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

Referentielijst t/m 28 februari 2017
Referentielijst vanaf 1 maart 2017

De vergoeding krijgt u als u naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Aanvullende verzekering

Voor de vergoeding uit de basisverzekering geldt een eigen bijdrage (zie het kopje 'Eigen bijdrage' onder de tabellen). U kunt een vergoeding krijgen voor de eigen bijdrage uit verschillende aanvullende verzekeringen. Bekijk de hoogte van de vergoeding in de tabellen. Let op: het maximale vergoedingsbedrag in onderstaande tabellen is een totaalbedrag voor al uw behandelingen bij de tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus die uit de aanvullende verzekering vergoed worden.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Eigen bijdrage

In 2017 en in 2018 betaalt u een eigen bijdrage voor een kunstgebit en voor het bijbehorende kliksysteem op implantaten. Voor de onderkaak is deze eigen bijdrage 10%, voor de bovenkaak is dit 8%.

Met een aanvullende verzekering kunt u een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen voor de eigen bijdrage.

U krijgt ook het repareren of rebasen van uw volledige kunstgebit vergoed uit uw basisverzekering. De eigen bijdrage is 10%.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2018 blijft het verplicht eigen risico € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener. U kunt uw selectie verfijnen op: klikgebit op implantaten of kunstgebit op implantaten.

Met gecontracteerde zorgverleners hebben wij kwaliteitsafspraken gemaakt en zij beoordelen uw medische indicatie. Als u een kunstgebit (klikgebit) op implantaten krijgt, dan zijn daar vaak meerdere soorten zorgverleners bij betrokken, zoals bijvoorbeeld de tandarts, implantoloog en chirurg. Met onze gecontracteerde zorgverleners hebben wij afgesproken dat één van hen, vaak de tandarts, eindeverantwoordelijk is voor uw behandeling. Zo hebt u één aanspreekpunt.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen voor het plaatsen van de implantaten. Deze akkoordverklaring kunt u of kan uw zorgverlener schriftelijk bij ons aanvragen. Stuur met uw aanvraag de volgende gegevens mee:

  • uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum
  • uw CZ relatienummer
  • gemotiveerde toelichting van de medische indicatie door de eindverantwoordelijke behandelaar
  • het behandelplan van de behandelend tandarts of implantoloog

Wij beoordelen vervolgens of de kosten voor de behandeling vallen onder de vergoeding voor een kunstgebit (klikgebit) op implantaten vanuit de basisverzekering.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde: www.allesoverhetgebit.nl.