Vergoeding medicijnen

Wat krijgt u vergoed voor uw medicijnen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

U krijgt vanuit uw basisverzekering alle medicijnen vergoed die voorkomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) van het ministerie van Volksgezondheid. U vindt deze medicijnen op Medicijnkosten.nl.

Soms gelden voor deze medicijnen voorwaarden of hebt u een akkoordverklaring van ons nodig. Om een vergoeding te krijgen voor medicijnen, hebt u in ieder geval een recept van uw arts nodig.

Heeft de apotheek die uw medicijnen levert een contract met ons? Dan vergoeden we 100% van de kosten. Met gecontracteerde zorgverleners hebben we namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Heeft de apotheek die uw medicijnen levert geen contract met ons? Dan hangt de hoogte van de vergoeding af van uw basisverzekering. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Aanvullende verzekering

Met onze aanvullende verzekering kunt u een vergoeding krijgen voor uw medicijnen wettelijke eigen bijdrage aan medicijnen die voorkomen in het GVS. Deze vergoeding geldt voor de wettelijke eigen bijdrage, niet voor het eigen risico.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Voorkeursbeleid medicijnen CZ

CZ wil de zorg zo betaalbaar mogelijk houden. Om de zorgkosten te beperken voeren wij sinds enkele jaren een voorkeursbeleid voor medicijnen. Als meerdere fabrikanten hetzelfde medicijn maken, vergoeden we het goedkoopste medicijn. In sommige gevallen wijst CZ binnen een groep van dezelfde medicijnen één specifiek medicijn van één fabrikant aan. U ziet in de lijst met Voorkeursgeneesmiddelen om welke medicijnen van welke fabrikanten dit gaat.

Kosten terhandstelling en begeleidingsgesprek

Als u medicijnen haalt, dan betaalt u naast de kosten voor het medicijn ook voor de dienstverlening van de apotheek. Dit noemen we terhandstellingskosten. Dit zijn kosten voor de controle die de apotheek uitvoert over de combinatie met uw andere medicijnen, controle van de voorgeschreven sterkte en het gebruik en kosten voor samenstelling van het medicijn. 

Daarnaast brengt de apotheek kosten in rekening voor het begeleidingsgesprek bij een nieuw geneesmiddel. Ook dit wordt vergoed. Een belangrijk gesprek om zeker te weten of het nieuwe medicijn geschikt voor u is.

Eigen bijdrage

Voor medicijnen betaalt u soms een wettelijke eigen bijdrage, zoals voor sommige ADHD-medicijnen. Die vindt u op Medicijnkosten.nl. Let op: uw apotheek kan toch andere kosten in rekening brengen. Op de website zijn alleen de kosten van het medicijn zelf te zien. Uw apotheek kan kosten berekenen voor het klaarmaken of het afleveren van uw medicijnen. Heeft u een aanvullende verzekering Top dan vergoeden wij de eigen bijdrage tot maximaal € 250.

Eigen risico

De kosten voor medicijnen gaan af van uw eigen risico. In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2018 blijft het verplicht eigen risico € 385,- per jaar). Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. Als u uw volledige eigen risico hebt betaald, krijgt u alles vergoed volgens het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS).

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een apotheek die een contract met ons heeft? Vind een apotheek.

Wat u verder moet weten over uw apotheek:

  • Voor medicijnen geldt een maximale afleverhoeveelheid. Dat betekent dat per recept een maximale termijn geldt waarin u een vergoeding krijgt, bijvoorbeeld 15 dagen. Daarna kunt u een nieuw recept bij uw apotheek aanvragen. Lees meer over de maximale vergoedingsperiode.
  • Uw apotheek kan kosten in rekening brengen voor het klaarmaken of afleveren van medicijnen. Apotheken en zorgverzekeraars stellen hiervoor zelf de tarieven vast (vrije tarieven). We vergoeden alleen marktconforme tarieven. Brengt uw apotheek een hoger bedrag in rekening, dan moet u zelf bijbetalen. Controleer de afgesproken tarieven in het document Restitutie tarievenlijst overige tarieven.
  • Als het medisch noodzakelijk is dat u een duurder medicijn nodig hebt, bijvoorbeeld omdat u allergisch bent voor het voorkeursmedicijn, dan krijgt u het duurdere medicijn volledig vergoed. Hiervoor moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, overleg hierover met uw arts en uw apotheek.
  • U krijgt een eerste uitgiftegesprek niet alleen bij een nieuw medicijn (een medicijn dat u langer dan 12 maanden niet hebt opgehaald bij uw apotheek), maar ook bij een ander (vervangend) medicijn. Een vervangend medicijn is bijvoorbeeld een medicijn met een andere werkzame stof of een andere dosering.
  • Een aantal speciaal bereide medicijnen wordt niet meer vergoed. Lees meer over de vergoeding van speciaal bereide medicijnen.
  • Taperingstrips, met hierin door de apotheek bereide medicijnen met steeds lagere sterktes, vergoeden we niet. Deze zorg is niet conform de wetenschappelijke richtlijnen voor de afbouw van medicatie en is nog onvoldoende bewezen.
  • Hebt u ’s nachts of in het weekend medicijnen nodig? Dan haalt u deze bij een dienstapotheek. U betaalt hiervoor extra kosten, deze verschillen per regio. 
  • De tarieven voor medicijnen die u ’s nachts, in het weekend of op feestdagen met spoed nodig hebt, zijn vaak hoog. CZ kijkt met zorgverleners naar manieren om deze tarieven te verlagen. Bijvoorbeeld door afhaalautomaten bij huisartsenposten te plaatsen.

Hoe snel kunt u terecht?